Kalendari i festave zyrtare

 
 
Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2014 - Službeni praznici u Republici Kosova za 2014 god. – Official Holidays in the Republic of Kosova for 2014
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, janë:
Službeni praznici u skladu sa članom 2. Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:
Pursuant to article 2 of the Law on Official Holidays in the Republic of Kosova no. 03/L-064, official holidays are the following:
No.
Festat Zyrtare
Službeni prazici
Official Holidays
Data
Datum
Date
Ditët e pushimit
Dani odmora
Day off
1.
Viti i Ri
Nova Godina
New Year
E mërkurë 1 janar
Sreda 1 januar
Wednesday January 1

E enjte 2 janar
Çetvrtak 2 januar
Thursday, January 2
E mërkurë 1 janar
Sreda 1 januar
Wednesday, January 1
 
E enjte 2 janar
Çetvrtak 2 januar
Thursday, January 2
2.
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić
Orthodox Christmas
E martë 7 janar
Utorak 7 januar
Tuesday, January 7
E martë 7 janar
Utorak 7 januar
Tuesday, January 7
3.
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
Independence Day of the Republic of Kosovo
E hënë 17 shkurt
Ponedeljak 17 februar
Monday, February 17
E hënë 17 shkurt
Ponedeljak 17 februar
Monday, February 17
4.
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
Constitution Day of the Republic of Kosovo
E mërkurë 9 prill
Sreda 9 april
Wednesday, April 9
E mërkurë 9 prill
Sreda 9 april
Wednesday, April 9
5.
Dita e Pashkës Katolike dhe dita Pashkës Ortodokse
Dan Katoličkog Uskrsa i danPravoslavnog Uskrsa
Catholic Easter day and Orthodox Easter day
E diel 20 prill
Nedelja 20 april
Sunday, April 20
E hënë 21 prill
Ponedeljak 21 april
Monday, April 21
6.
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
International Labor Day
E enjte 1 maj
Çetvrtak 1 maj
Thursday, May 1
E enjte 1 maj
Çetvrtak 1 maj
Thursday, May 1
7.
 
Dita e Evropës
Dan Evrope
Europe Day
E premte 9 maj
Petak 9 maj
Friday, May 9
E premte 9 maj
Petak 9 maj
Friday, May 9
8.
Dita e I e Bajramit të Madh,
I Dan Fiter Bajrama,
 Eid-al-Fitr, first day
E hënë 28 korrik
Ponedeljak 28 jul
Monday, July 28
E hënë 28 korrik
Ponedeljak 28 jul
Monday, July 28
9.
Dita e I e Bajramit të Vogël,
I Dan Kurban Bajrama,
Eid-al-Adha, first day
E shtunë 04 tetor
Subota 4 oktobar
Saturday, October 4
E hënë 6 tetor
Ponedeljak 6 oktobar
Monday, October 6
10.
Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić
Catholic Christmas
E enjte 25 dhjetor
Çetvrtak 25 Decembar
Thursday, December 25
E enjte 25 dhjetor
Çetvrtak 25 Decembar
Thursday, December 25
 
 
 
 
 
Kalendari i festave zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin 2013
 
Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, janë:
 

 Festat Zyrtare  Data  Ditët e pushimit
Viti i Ri
E martë 1 janar
E merkurë 2 janar 
E martë 1 janar
E merkurë 2 janar
Krishtlindjet ortodokse E hënë 7 janar E hënë 7 janar
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës E diel 17 shkurt 
E hënë 18 shkurt
Pashkët Katolike E diel 31 mars 
E hënë 1 prill
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës E martë 9 prill E martë 9 prill
Dita Ndërkombëtare e Punës E merkurë 1 maj 
E merkurë 1 maj 
Pashkët Ortodokse E diel 5 maj E hënë 6 maj
Dita e Evropës E enjte 9 maj E enjte 9 maj
Bajrami i Madh, dita e parë  E enjte 8 gusht E enjte 8 gusht
Bajrami i Vogël, dita e parë E martë 15 tetor E martë 15 tetor
Krishtlindjet Katolike E merkurë 25 dhjetor 
E merkurë 25 dhjetor