Qendra e thirrjeve

Nëse nuk e dini se kujt do të ju drejtoheni, atëherë nga menyja në të majtë zgjidheni 'Parashtro Pyetje'. Ju keni mundësinë që paraprakisht të kërkoni përgjigjet e pyetjeve që janë bërë më parë.


Tel: 0800 30 900 (pa pagesë për thirrjet brenda Kosovës)

+383 38 200 30 900

E-mail: ashi@rks-gov.net