Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: STRATEGJIA PËR QEVERISJEN ELEKTRONIKE 2009-2015: http://map.rks-gov.net/sq/page.aspx?id=160

Pergjigja: PLANI I VEPRIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË PËR QEVERISJE ELEKTRONIKE 2009-2015 http://map.rks-gov.net/sq/page.aspx?id=160