Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinër - Kontakti: http://mmph.rks-gov.net/?cid=1,60

Pergjigja: Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale - Kontakti: http://mpms.rks-gov.net/sq-al/kontakti.aspx

Pergjigja: Ministria e Punëve të Brendshme http://www.mpb-ks.org/

Pergjigja: Ministria e Punëve të Jashtme - Kontakti: http://www.mfa-ks.net/?page=1,2

Pergjigja: Ministria e Infrastrukturës - Kontakti: http://www.mi-ks.net/index.php/sq/28

Pergjigja: Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Kontakti: http://www.mti-ks.org/sq/Kontakti-me-ne

Pergjigja: Gjykata Kushtetuese e Kosovës web faqja: http://www.gjk-ks.org/

Pergjigja: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Web faqja: http://gazetazyrtare.rks-gov.net/