Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: CL_Certifikata e lindjes: Për më shumë detaje shpalos linkun: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Qytetaret/Shtetesia/Pages/Dokumentet.aspx#c1 Certifikata e lindjes: Nëse jeni të regjistruar, mund t`ia bëni kërkesën zyrtarit të gjendjes civile në të cilën ndodhet regjistri i të lindurve për ju. Në secilën dosje të Regjistrimit të Lindjes duhet të gjendet komplet dokumentacioni i nevojshëm për regjistrimin e lindjes. Dokumentacioni që përmban dosja ndryshon varësisht nëse lindja ka ndodhur në institucion shëndetësor, jashtë institucionit shëndetësor apo jashtë vendit. Nëse konstatohet se në dosjen e regjistrimit të lindjes gjenden: •Kërkesa për regjistrimin e lindjes •Fletë lëshimi i institucionit shëndetësor publik apo privat ku ka ndodhur lindja, •Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës, •Procesverbali për pranimin e atësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor, •Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit për prindërit e fëmijës. Për fëmijët e braktisur, vërtetimi i organit të kujdestarisë.

Pergjigja: Ndihma: Per te ju ndihmuar ne navigim sa me te lehte ne e-Portalin Shtetëror të Republikes se Kosoves, ne kemi pergatitur nje dokument perkrahes te cilit mund ti qaseni duke e shkarkuar këtu Apo duke klikuar në Perdorimi i e-Portalit e cila gjendet në listën e vegëzave http://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/Ndihma.aspx Ju faleminderit

Pergjigja: Detyrat kryesore të Qendrës Kontaktuese (QK) Detyrë kryesore e kësaj qëndre kontaktuese mbështetëse:qendra.kontaktuese@ks-gov.net është që ta sigurojë ndihmën dhe mbështetjën e plotë për të gjithë shfrytëzuesit në raste të ndryshme që mund të hasin në ndonjë problem kur janë duke e përdorur shërbimet e e-Qeverisjes në portalin e Qeverisë së Republikës së Kosovës: http://www.rks-gov.net , eventualisht t'u dalim në ndimë shfrytëzuesëve në gjetjen e punojësve adekuat: tavolinat ndihmëse-kontakt adresat në Institucionet e Republikës së Kosovës, për të cilët kanë nevojë. Ju faleminderit

Pergjigja: Presidenca e Kosovës Web faqja: http://www.president-ksgov.net/site/ Adresa_Lokacini: Ndërtesa e KK Sheshi “ Nëna Terezë ” p.n Kontakti: http://www.president-ksgov.net/site/?id=3,99,99,99,a Respekt,

Pergjigja: Zyra e Kryeministrit Web faqja: http://www.kryeministri-ks.net/ Adresa_Lokacini: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n. Kontakti: http://www.kryeministri-ks.net/?page=1,2 Respekt,

Pergjigja: Ministria e Administratës Publike Web faqja: http://www.ks-gov.net/map/ Adresa_Lokacioni: Ndërtesa e Ish-Rilindjes Katet: 0,1-5 Kontakti: http://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/UserComments.aspx Respekt,

Pergjigja: Minstria e Administrimit të Pushtetit Lokal Web faqja: http://www.mapl-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Ndërtesa e Ish-Rilindjes Katet: 11, 12 dhe 13 Kontakti: http://www.mapl-ks.org/?cid=1,44 Respekt,

Pergjigja: Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Web faqja: http://www.masht-gov.net/advCms/#id=1 Adresa_Lokacioni: Rruga. Agim Ramadani, 10000 Prishtinë Kontakti: http://www.masht-gov.net/advCms/#id=29 Respekt,

Pergjigja: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Web faqja: http://www.ks-gov.net/mbpzhr/ Adresa_Lokacioni: Kontakti: http://www.ks-gov.net/mbpzhr/Contacts/tabid/110/language/sq-AL/Default.aspx Respekt,

Pergjigja: Ministria e Drejtësisë Web faqja: http://www.md-ks.org/ Adresa_Lokacioni: Ndërtesa e Ish-Rilindjes Kati VIII, Zyra 803 Kontakti: http://www.md-ks.org/?page=1,2 Respekt,