Ndryshimet

Për çfarëdo ndryshimi të biznesit të regjistruar duhet të njoftohet Agjencia e Regjistrimit  te Bizneseve te Kosovës. Kjo bëhet duke shfrytëzuar formularët përkatës  Ao,  B,  C,  D, Ko. për regjistrimin e këtyre bizneseve, varësisht

nga forma ligjore e biznesit.

Çfarëdo ndryshimi në emrat ose adresat e drejtorëve ose personave të

autorizuar, të cilët janë të autorizuar ta përfaqësojnë korporatën, duhet të lajmërohet në Agjencinë e Regjistrimit  te Bizneseve te Kosovës. 
Sipas nenit 11 te  Ligjit Nr.04/L-014  Per  Kontabilitet , Raportim Financiar  

dhe  Auditim,   pasqyrat financiare  te shoqërive tregtare  ne pajtim  me 

nenin5,  paragrafi 1   te këtij ligji duhet te dorëzohet nje kopje ne MTI, jo

me vone  se 30 qershor te vitit vijues. 

Llojet e bizneseve - Agjencioni i Regjistrimit e Bizneseve në Kosovarë

 (ARBK) bën regjistrimin e të gjitha bizneseve të poshtë shënuara:

  • Biznese Individuale,

  • Ortakëri të përgjithshme,

  • Shoqëri komandite,

  • Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,

  • Shoqëri aksionare,

  • Kompani të huaj,

  • Ndërmarrje shoqërore,

  • Ndërmarrje publike dhe

  • Kooperativa bujqësore.

 

Formularët - Për të mundësuar regjistrimin e bizneseve, ARBK përdorë këto

forma të aplikimit:

 

FORMULARI B- Fletëparaqitja për regjistrimin e biznesit individual apo ortakëri:

1.Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë);               

2.Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 27.1 pika  d) e Ligjit 

Nr. 02/L – 123;                                                             

3.Për ortakëri të përgjithshme   marrëveshjen e ortakëve  të përgjithshëm

në bazë të nenit 29 të Ligjit  Nr. 02/L – 123

 

FORMULARI Ao - Fletëparaqitja për regjistrimin fillestar si dhe për ndryshimin

 në Shoqëritë Aksionare, Shoqëritë me Përgjegjësi të Kufizuar dhe  Kompani 

 te huaj:

1.Marrëveshja e  shoqërisë në bazë të Nenit 86 të Ligjit  Nr. 02/L –123,                                                                                                                    2.Statuti në bazë të nenit  33 të Ligjit  Nr. 02/L – 123,

3.Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të pronarëve,

personave të autorizuar të përfshirë në biznes,      4.Pëlqimin e agjentit të

regjistruar në bazë të nenit 33.2 të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

 

FORMULARI C - Fletëparaqitja për rezervimin e emrit tregtar:

1.Marrëveshja për shfrytëzimin e Emrit tregtar,            

2.Kopja e letërnjoftimit të pronarit (pronarëve),

 

FORMULARI D - Fletëparaqitje për shuarjen e biznesit:

1.Kopja e letërnjoftimit të pronarit (pronarëve),

2.Çertifikata  e Biznesit Origjinal,

3.Vërtetimi prej Administratës Tatimore të Kosovës, për shuarjen e biznesit

 

FORMULARI Ko - Fletëparaqitja për regjistrimin e Kooperativës Bujqësore:

1.Marrëveshja e Shoqërisë,

2.Statuti,

3.Vendimi për emërimin e drejtorit,

4.Dokument identifikimi (letërnjoftim, pasaportë) kopje të anëtarëve , personave të autorizuar të përfshirë në biznes,

5.Pëlqimin e agjentit të regjistruar në bazë të nenit 23 të  të Ligjit  Nr. 02/L – 123.

Për informacione me detale mund te  klikoni  ne ueb faqen e ARBK-së www.arbk.org

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës  bëri edhe hapjen e Zyrës së Pengut  më 01.07.2008  në bazë të  Rregullores   2001/32  dhe   Rregullores   2001/5 për  Pengun.

Ky  Sektor bënë regjistrimin e pengut  konform Ligjit  Nr.04/L-136 Për Regjistrimin  e Pengut në Regjistër për Sendet e Luajtshme  dhe Udhëzimit Administrativ  Nr.09/2013 për përcaktimin e Taksave për Regjistrimet dhe shërbimet tjera të  kryera nga sektori i pengut.

Regjistrimi i Pengut bëhet në formë elektronike,  pa kurrfarë kufizimesh  për regjistrimin e pengut.

Për t’ju qasur ueb faqes zyrtare të SRP-së, vizitoni  ueb faqen e  ARBK-së www.arbk.org dhe klikoni në  linkun e   e-Regjistrit të Pengut.