Regjistri i bizneseve

Një aplikim mund të bëhet në çdo qendër komunale të ARBK-së, mvarësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë së subjektit që kërkon regjistrimin. Lista e qendrave komunale është e publikuar në këtë faqe zyrtare të internetit të ARBK-së. 

Regjistrimi i biznesit të ri mund të behet edhe Online në: https://arbkonline.rks-gov.net Viziti faqen