Privatizimi

AKP themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit të rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”, me ndryshime, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj do të jenë asete dhe përgjegjësi të AKP-së. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është themeluar si një organ i pavarur publik dhe ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 04/L-034,, mbi AKP-në. 

AKP ka zotësi të plotë juridike, posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj; si dhe të padisë e të paditet në emër të saj.

AKP ka ekskluzivitetin e privatizimit të pronës shoqërore në territorin e Kosovës, dhe ky mandat buron nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe nga Kuvendi i Kosovës, përmes Ligjit të AKP-së të miratuar po nga ky Kuvend. Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetet e tyre zhvillohet sipas Ligjit të AKP-së në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe AKP e ka të shtrirë autoritetin e vet në gjithë vendin përmes pesë zyreve të saja regjionale (në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pejë dhe Mitrovicë), si dhe dy zyreve satelitore të hapura dhe funksionale në vendbanime me shumicë serbë në Shtërpce e Leposaviç. 

Dhoma e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës ka juridiksion ekskluziv për të gjitha paditë kundër Agjencisë.

Kompetencat e AKP-së i janë dhënë Bordit të Drejtorëve, i përbërë nga tre drejtorë nga stafi ndërkombëtarë dhe pesë drejtorë nga stafi vendorë.

Në përputhje me Ligjin e vjetër të AKP-së Nr. 03/L-067, mbledhja inaguruese e Bordit të AKP-së është mbajtur më 26 gusht 2008. Që nga atëherë, AKP-ja është duke punuar në privatizimin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSh-ve). 

Raundi i parë i privatizimit është mbajtur në korrik të vitit 2003, ndërsa deri më tani janë mbajtur 60 valë të privatizimit dhe 26 valë të shitjeve të aseteve të NSh-ve në likuidim. Janë përfshirë në privatizim 406 NSh, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 769 ndërmarrje të reja, ndërsa përmes shitjeve të aseteve me likuidim deri më tani janë shitur 534 asete. 

Shpërndarja e 20% nga çmimi i shitjes për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore është bërë në shumën rreth 100 milionë €uro dhe kanë përfituar mbi 43 mijë punëtorë.

Deri më tani gjithsej të hyrat e realizuara nga shitja nga privatizimi dhe likuidimi janë mbi 661 milionë €uro dhe këto fonde janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”.