Festat zyrtare në Republikën e Kosovës

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2019
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2019 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa clanom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:
Nr. Festat Zyrtare
Službenih prazici
Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora
1
Viti i Ri
Nova godina

E Martë  01 janar
Utorak  01 januar

E Mërkurë  02 janar
Sreda  02 januar

E Martë  01 janar
Utorak  01 januar

E Mërkurë  02 janar
Sreda  02 januar
2
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić

E Hënë  07 janar
Ponedeljak  07 januar

E Hënë  07 janar
Ponedeljak  07 januar
3
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

 E Diel  17 shkurtl  
Nedelja  17 februar

 E Hënë  18 shkurt
Ponedeljak  18 februar
4
Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova

 E Martë  09 prill
Utorak  09 april

 E Martë    09 prill
Utorak    09 april
5
Pashkët Katolike
Katolički Uskrs

E Diel  21 prill  
Nedelja  21 april

E Hënë  22 prill
Ponedeljak  22  april
6
Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs

E Diel  28 prill
Nedelja  28 april

E Hëne  29 prill
Ponedeljak  29 april
7
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada

E Mërkurë  01 maj
Sreda  01 maj

E Mërkurë  01 maj
Sreda  01 maj
8
Dita e Evropës
Dan Evrope

E Enjte  09 maj
Cetvrtak  09 maj

E Enjte  09 maj
Cetvrtak  09 maj
9
Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan

E Martë  04 qershor
Utorak  04 jun

E Martë  04 qershor
Utorak  04 jun
10
Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E diel  11 gusht
Nedelja  11 avgust

E Hënë  12 gusht
Ponedeljak 12 avgust
11
Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić

E Mërkurë  25 dhjetor
Sreda  25 decembar

E Mërkurë  25 dhjetor
Sreda  25 decembar

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slucaju izmena bicete obavešteni jednim drugim saopštenje.


Kalendari i festave zyrtare për vitin 2019

Kalendari i festave zyrtare për vitin 2017