Festat zyrtare në Republikën e Kosovës

Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2020
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2020 god.

Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa članom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:
Nr. Festat Zyrtare   
Službenih prazici 
Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
Dita/Data e pushimi
Dan/Datum odmora
1
Viti i Ri
Nova godina

E Merkurë    01 janar 
Sreda    01 januar  

E Enjte    02 janar
Cetvrtak     02 januar 

E Merkurë    01 janar 
Utorak  01 januar

E Enjte    02 janar  
Cetvrtak     02 januar
2


Krishtlindjet ortodokse 
Pravoslavni Božić 


E Martë      07 janar 
Utorak  07 januar 

E Martë      07 janar 
Utorak  07 januar 
3 Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
E Hënë       17 shkurt 
Ponedeljak   17 februar 
E Hënë       17 shkurt 
Ponedeljak   17 februar
4 Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
Dan Ustava Republike Kosova 
E Enjte      09 prill 
Cetvrtak   09 april 
E Enjte      09 prill 
Cetvrtak   09 april 
5 Pashkët Katolike
Katolički Uskrs
E diel  12 Prill,
Nedelja 12 april 
E Hënë    13 prill, 
Ponedeljak   13 april
6 Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E diel 19 Prill
Nedelja 19 april
E Hënë    20 prill
Ponedeljak   20 april
7 Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E premte   01 maj
Petak    01 maj
E premte   01 maj
Petak    01 maj
8 Dita e Evropës
Dan Evrope
E shtunë   09 maj
Subota   09 maj
E Hënë    11 maj
Ponedeljak   11 maj
9 Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram,  prvi dan
E Dielë   24 maj
Nedelja   24 maj
E Hënë    25 maj
Ponedeljak  25 maj
10 Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan
E Premte  31 korrik
Petak  31 jul
E Premte  31 korrik
Petak  31 jul
11 Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić
E Premte     25 dhjetor
Petak  25 decembar
E Premte     25 dhjetor
Petak  25 decembar

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do të këtë ndryshime do të viheni në dijeni me një njoftim te dytë.

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskrs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slućaju izmena bićete obavešteni jednim drugim saopštenje.


Kalendari i festave zyrtare për vitin 2020

Kalendari i festave zyrtare për vitin 2019

Kalendari i festave zyrtare për vitin 2017