Inspektoriati i Policisë së Kosovës

Inspektorati Policor i Kosovës është mekanizëm i pavarur për mbikëqyrjen e policisë së Republikës së Kosovës dhe ka dy funksione kryesore: inspektimin e mënyrës së kryerjes së detyrave nga ana e Policisë së Kosovës, në një varg të definuar të funksioneve menaxhuese në lidhje me saktësinë, efektshmërinë dhe zbatueshmërinë e ligjeve në fuqi, si dhe për të bërë hetimin e të gjitha ankesave për sjellje të pahijshme të pjesëtarëve të PK-së pa dallim grade, gjinie, moshe dhe nacionaliteti.

Misioni i Inspektoratit Policor të Kosovës është mbikëqyrja e mënyrës së kryerjes së detyrave policore nga Policia e Kosovës, duke u përkujdesur që ligji të zbatohet në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.

Vizioni i Inspektoratit Policor të Kosovës është që përmes ngritjes së vazhdueshme profesionale të burimeve të saja njerëzore në hap me ndryshimet dhe standardet, të mbikëqyrë kryerjen e aktiviteteve policore.


Vizito faqen