Punonjësit

Në Republikën e Kosovës është i aprovuar Ligji i Punës https://mpms.rks-gov.net/download/ligji-nr-03-l-212-ligji-i-punes-pdf i cili ka për qëllim të rregullojë të drejtat në punë për punëtorët në Sektorin Publik dhe Sektorin Privat, në bazë ligjore funksionale,gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme për marrëdhënien e punës.Ky ligj  zbatohet edhe për të punësuarit me shtetësi të huaj dhe personat pa shtetësi,që janë të punësuar tek punëdhënësit në Republikën e Kosovës,nëse me ligj nuk është rregulluar ndryshe.

Gjithashtu.është i aprovuar Ligji për Siguri në Punë,Mbrojtja e Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës https://mpms.rks-gov.net/download/ligji-per-sigurine-ne-pune-mbrojtje-te-shendetit-te-punesuarve-dhe-ambientit-te-punes-pdf i cili ka për qëllim që të parandalohen lëndimet në punë,sëmundjet,siguria në punë,të mbrohet shëndeti i të punësuarve,dhe mbrojtja e ambientit të punës.

 Rekrutimi dhe punësimi

Sindikatat