Financat, Taksat, Doganat

Dogana e Kosovës jep kontributin e tij në çështjet ekonomike dhe çështjet e sigurisë. Mbledhja e taksave doganore si Taksat doganore, Tatimi mbi vlerën e shtuar, Akcizën derdhen në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës duke ndihmuar kështu zhvillimin ekonomik të shtetit. Gjithashtu Shërbimi Doganorë kontrollon importimin dhe eksportimin duke mundësuar mbrojtjen e ekonomisë si dhe mbrojtjen e markave tregtare, dhe gjeneron statistika të sakta për tregtinë e jashtme.

Taksat- Politika tatimore në Kosovë është e orientuar drejt rregulloreve të thjeshta të cilat sigurojnë bazë të gjerë tatimore dhe parandalojnë evazionin tatimor. Tatimet dallojnë në bazë të formës së biznesit dhe qarkullimit vjetorë

Financat- Në rast se një ndërmarrës nuk mund të siguroj fonde për financimin e biznesit nga burimet vetanake atëherë ai duhet të kërkojë financime nga burime tjera.Financimet kryesore të një biznesi janë:Kreditë komerciale,huatë familjare,grantet, partneritet.


Taksat

Doganat

Subvencionet

Financimet