Puna dhe Biznesi

Financat e qytetarëve të Kosovës kanë burimin e të ardhurave në disa forma:

  • nëpërmjet punësimit shtetëror
  • nëpërmjet punësimit privat
  • nëpërmjet vetëpunësimit
  • nëse qytetari ka mbushur moshën 65- vjeçare nëpërmjet pensionit
  • nëpërmjet përkrahjes financiare të familjeve dhe individëve në raste të jashtëzakonshme
  • ndihmave sociale, asistencave dhe të ardhurave ndihmëse të tjera 

Shumica e punëdhënësve bëjnë kalimin e pagave drejtpërdrejtë në llogaritë bankare të punonjësve. 

Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë rregullon mënyrën e shpenzimeve buxhetore, kapitale dhe operative, menaxhimit financiar, kontabilitetit, përgjegjësive buxhetore dhe sistemit të raportimit financiar për autoritetet publike dhe ndërmarrjet publike në Kosovë, si dhe për përshkrimin e kompetencave dhe detyrave të Ministrit të Ekonomisë dhe Financave dhe autoriteteve të tjera publike rreth këtyre çështjeve.Financat

Taksat

Sigurimet sociale

Të drejtat e personave me nevoja speciale

Kërkimi i punës