Kërkimi i punës

Kosova ka një popullsi prej mbi 2 milion banoreve, 60% është grupi i aftë për pune. Kjo kategori është mbi 50% e papune. Si e tille, paraqitet një potencial të madh për zhvillimin socio- ekonomik te Kosovës. Sipas të dhënave të ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale në muajin shkurt 2007 janë regjistruar 330,196 punëkërkues.
Tregu i punës është i rregulluar me rregulloren e UNMIK-ut nr 2001/ 27, e cila është krijuar mbi bazën e standardeve të BE-së. Tani është ne procedure aprovimi i Ligjit te punës, po ashtu i bazuar ne standarde te BE-së.