Rryma

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK sh.a.) ka qenë ndërmarrja e vetme energjetike në Republikën e Kosovës, e integruar vertikalisht dhe e korporatizuar në fund të vitit 2005.
Fillimi i procesit të reformimit të sektorit të energjisë daton nga viti 2004 me themelimin e ZRRE-së. Procesi ka vazhduar me shthurjen e kompanisë vertikalisht të integruar KEK, dhe krijimin e Operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut-KOSTT (viti 2006) që tani operon si entitet i veçantë. Shthurja e më tejshme ka vazhduar me ndarjen e shpërndarjes dhe furnizimit nga KEK-u. Pas shthurjes, shpërndarja dhe furnizimi janë privatizuar në maj 2013 me kalim në pronësi të kompanive prestigjioze turke konsorciumit Çalik Holding dhe Limak. Në fund të vitit 2014 është bërë shthurja ligjore e shpërndarjes dhe furnizimit, që ka rezultuar me krijimin e dy kompanive KEDS dhe KESCO.
Prodhimi i energjisë elektrike në vend bëhet kryesisht nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a). Kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike janë kryesisht termike dhe përbëhen nga dy termocentrale (TC Kosova A dhe TC Kosova B) si dhe Minierat e Qymyrit (Mihja e re Sibovci Jug-Perëndim dhe Sitnica). 97 % e prodhimit te energjisë elektrike behet përmes qymyrit (linjitit) ndërsa pjesa tjetër e energjisë së prodhuar është nga HC Ujmani dhe HC-të tjera distributive (Lumbardhi, Radaci, Dikanci dhe Burimi), me rreth 3%.
Ndërmarrjet kryesore që operojnë me energji elektrike në Kosovë janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK sh.a.); Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës (KOSTT sh.a.); Kompania Kosovare për Shpërndarje të Energjisë Elektrike (KEDS); Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KES-CO); Hidrocentralet (HC): Ujmani, Lumbardhi, Radaci, Dikanci dhe Burimi.
KEDS sh.a. në bazë të licencave nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë operon me shpërndarjen e energjisë elektrike. Për të operuar në mënyrë sa më efikase Kompania KEDS është e shpërndarë në 7 distrikte me lokacion në shtatë qytetet kryesore të Kosovës dhe në 30 nëndistrikte, ku përfshihen komunat e vendit.
KEDS ka për detyrë që të bëjë shpërndarjen e energjisë elektrike deri te konsumatori i fundit, menaxhon dhe mirëmban asetet e në teren. Në kuadër të KEDS janë të përfshira linjat e Tensionit të Mesëm 35 kV, 10 kV dhe 6 kV (kilovolt) së bashku me trafostacionet përkatëse, Trafostacionet 10/0.4 kV, linjat e Tensionit të Ulët 0.4 kV, si dhe mbi 485 mijë njehsorë individual te konsumatorëve.
KEDS menaxhon me këto asete:
Rrjeti i nivelit 35 kV ka një gjatësi prej rreth 625 km;
Rrjeti i nivelit 10(20) kV ka një gjatësi prej rreth 1,290.54 km;
Rrjeti i nivelit 10 kV ka një gjatësi prej 5,743 km;
Rrjeti i nivelit 6 kV ka një gjatësi prej rreth 50 km;
 Rrjeti i nivelit 0.4 kV ka një gjatësi prej rreth 11,665.51 km;
Numri i nënstacioneve të nivelit 35/10 kV është 46;
Numri i nënstacioneve të nivelit 35/10/6 kV është 11;
Numri i nënstacioneve të nivelit 35/0.4 kV është 12;
Numri i nënstacioneve të nivelit 10(20)/0.4 kV është 2,400;
Numri i nënstacioneve të nivelit 10/0.4 kV është 5,224; dhe
Numri i trafostacioneve të nivelit 06/0.4 kV është 53.
 Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, sh.a. (KESCO)
Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike, sh.a. (KESCO), është kompani e sapo themeluar nga aksionari Kosovo Çalik Limak Energy sh.a., si rezultat i shthurjes dhe ndarjes ligjore të aktiviteteve të furnizimit nga aktivitetet e shpërndarjes të KEDS. KESCO filloi aktivitetin më 1 janar 2015 dhe është i vetmi furnizues publik i energjisë elektrike në Kosovë, në bazë të licencës së lëshuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Republikën e Kosovës. Themelimi dhe funksionimi i KESCO, si furnizues publik i pavarur nga kompania e saj si motër KEDS, që vazhdon të operojë vetëm si operator i sistemit të shpërndarjes, ka qenë kërkesë ligjore e Legjislacionit për Energji dhe Marrëveshjes së Implementimit të nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe aksionarit të KESCO, në pritje të liberalizimit të sektorit të energjisë në Kosovë. 

KESCO ka më shumë se 470,000 mijë konsumatorë të ndarë në tri kategori: Konsumatorë të amvisërisë, komercial dhe industrial. Këtyre konsumatorëve u shërbejnë Specialistët e Daljeve, të cilët bëjnë leximin e gjendjes së njehsorëve në bazë mujore, dërgimin e faturave te konsumatorët dhe janë përgjegjës për marrëdhëniet direkte KEDS-Konsumator. Në kuadër të këtij divizioni janë edhe arkat për pagesë të energjisë elektrike të shpërndara në të gjitha qytetet e Kosovës. 

Divizioni i Furnizimit ka shtatë qendra për përkujdesje ndaj konsumatorëve të shpërndara në shtatë distriktet e korporatës. Këto qendra shqyrtojnë secilën kërkesë-ankesë të konsumatorëve. Ky divizion ka edhe Qendrën e Thirrjeve e cila informon konsumatorët në detaje për secilën ndodhi, kërkesë apo paqartësi që ata kanë. Konsumatorët janë të obliguar që ta kontaktojnë këtë qendër për t’u informuar në rast të ndonjë defekti apo informatë tjetër relevante. Informatat shkëmbehen përmes linjave telefonike dhe komunikimit elektronik të cekur në vijim te këtij teksti.
 
Zyrat kontaktuese të shërbimit ndaj konsumatorëve në distrikte–rajone:
Distrikti Ferizajit: Zyra Qendrore në Ferizaj
Nën-distriktet: Lipjan, Shtime,  Shtërpcë, Kaçanik; 
Distrikti Gjakovës: Zyra Qendrore në Gjakovë
Nën-distriktet : Rahovec, Malishevë; 
Distrikti Gjilanit: Zyra Qendrore në Gjilan
Nën-distriktet: Kamenicë, Viti; 
Distrikti Mitrovicës: Zyra Qendrore në Mitrovicë
Nën-distriktet: Skenderaj, Vushtrri, Leposaviq, Zubin Potok; 
Distrikti Pejës : Zyra Qendrore në Pejë
Nën-distriktet: Deçan, Klinë, Istog; 
Distrikti Prishtinës: Zyra Qendrore në Prishtinë
Nën-distriktet: Podujeva, Obiliq, Fushë Kosovë, Drenas, Artanë; 
Distrikti Prizrenit : Zyra Qendrore në Prizren
Nën-distriktet: Therandë, Dragash. 
Numrat kontaktues për gjithë Kosovën janë: 038/501 701 1000 dhe 038/791 000.  Qendra e Thirrjeve punon pa ndërprerë 24 orë në ditë. Në këtë Qendër mund të kërkoni informacione edhe nëpërmjet postës elektronike në adresën contactcenter@keds-energy.cominfo@kesco-energy.com  apo përmes web-faqes www.keds-energy.com. 
Përmes thirrjeve në këtë Qendër mund të informoheni për:
Borxhin tuaj
Faturën mujore
Këstin mujor
Orarin e reduktimeve
Procedurën e shërbimeve.
 
Po ashtu mund të paraqitni:
Denoncim
Prishje, dhe
Ndonjë informatë tjetër. 
KEDS dhe KESCO operojnë bazuar në legjislacionin primar të aprovuar nga Kuvendi Republikës së Kosovës, si: 
Ligji për Energji,
Ligji për Energji Elektrike;
Ligji për Rregullatorin e Energjisë, dhe  
Legjislacioni sekondar respektivisht, rregullat e aprovuara nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë, si:  
Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, 
Rregulla për Shkyçje dhe Rikyçje të Konsumatorëve në Sektor të Energjisë në Kosovë
Rregulla për Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë,  si dhe 
Procedurat interne të kompanisë.