Trashëgimia kulturore

Në Kosovë, zhvillohet një jetë e pasur kulturore me aktivitete, organizime e ngjarje të shumta të karakterit lokal, kombëtar e ndërkombëtar. Përpos përpilimit dhe zhvillimit të politikave kulturore, në vend, realizohet edhe promovimi dhe dialogu kulturor me qëllim të depërtimit të kulturës sonë në rrafshin ndërkombëtar jo vetëm si pjesëmarrje por edhe si konkurrencë. 
Përgjegjës për krijimin e politikave programore me qëllim të zhvillimit të vlerave kulturore në vend është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, konkretisht Departamenti i Kulturës.
Politikat të cilat hartohen dhe zbatohen, janë në shërbim të institucioneve kulturore dhe për ngritjen e tyre në nivelin artistik dhe kulturor, dhe në anën tjetër duke ia ngushtuar rrethin jo-vlerave të çdo profili në jetën tonë kulturore.
Departamenti i Kulturës misionin e vetë synon ta arrijë përmes këtyre objektivave të shënuara me poshtë: 
  • Mbështetja/përkrahja institucionale e kulturës, e Divizionit të Arteve Skenike-Muzikore dhe Pamore;
  • Përkrahja e kulturës së pavarur, si dhe avancimi i diplomacisë kulturore, në Divizionin të Promovimit dhe
  • Mbështetja e Librit dhe bibliotekave, në Divizionin e Librit dhe bibliotekave.
Divizioni i arteve skenike-muzikore dhe pamore mbulon fushat e arteve skenike (teatrot), skenës (muzikës), artet pamore (vizuale), kinematografinë dhe Galerinë “Qafa” të MKRS-së.Institucionet kulturore të cilat janë nën ombrellën e Departamentit të Kulturës, posaçërisht të këtij divizioni janë:  
  • Teatri Kombëtar i Kosovës;
  • Filarmonia-Opera e Kosovës;
  • Baleti i Kosovës;
  • Ansambli KKV “Shota”;
  • Galeria e Arteve Kosovës;
  • Qendra Kinematografike e Kosovës dhe
   KosovaFilmi.
  • Bibliotekën Kombëtare të Kosovës 
Divizioni i Promovimit Kulturor është i shtrirë në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe përkrahjen për fushën e promovimit, diversitetit dhe dialogut kulturor/minoritetet, industrisë kreative e të diplomacisë kulturore.
 
Divizioni i Librit dhe Bibliotekës i cili për objektiv ka përkrahjen dhe stimulimin e krijimtarisë, prezencës dhe qarkullimit të librit, mbulon fushat e veprimtarisë botuese, takimet dhe panairet e librit, bibliotekat, Seminarin Ndërkombëtar të Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare, Këshillin e Librit si dhe bën licencimin e botuesve.