Dokumente

Nëpunësi civil, si banorë të përhershëm, do të regjistrojë personat e mëposhtëm: 

  • Personat e lindur në Kosovë ose që kanë një nga prindërit në Kosovë, 
  • Personat të cilët mund të dëshmojnë se kanë jetuar vazhdimisht në Kosovë për së paku 5 (pesë) vjet, 
  • Personat e tjerë, të cilët sipas nëpunësit civil ishin të detyruar të largoheshin nga Kosova dhe për këtë arsye nuk ishin në gjendje të përmbushnin kërkesat për kohëzgjatjen e  qëndrimit sipas paragrafit b të këtij neni, 
  • Fëmijë të tjerë të varur të personave, të cilët nuk kanë të drejtë për regjistrim, fëmijët e moshës 18 vjeç ose 23 vjeç, por që mund të dëshmojnë se janë pjesëtarë të rregullt të një institucioni të pavarur arsimor.

Regjistrimi Civil

Letërnjoftimi

Pasaporta

Patentë Shoferi ​​