Liria Qytetare

Në Republikën e Kosovës të drejtat dhe liritë themelore mbrohen me Kushtetutë.
Parimet e Përgjithshme të Kushtetutës së Republikës së Kosovës: 
1. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës.
2. Republika e Kosovës mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të parashikuara në këtë Kushtetutë.
3. Çdokush e ka për detyrë t’i respektojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve.
4. Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme.
Votimi

Mbrojtja e Konsumatorit

Ankesat

Mbrojtja e të drejtave të njeriut

Mediat dhe Informimi

Organizatat jo Qeveritare

Komunitetet