Pasaporta

Procedura e pajisjes me pasaportë të Republikës së Kosovës
Procedura e aplikimit për pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçar
Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat nën moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për ripërtritjen e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare
Procedura e aplikimit për ripërtritjen e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare
Procedura e tërheqjes së pasaportës për personat nën moshën 16 vjeçar

Tarifat pë pasaporta të Republikës së Kosovës

--------------------------------------------------------------------------
Procedura e aplikimit për pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçar kërkohen këto dokumente:

Certifikata e lindjes.
Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
Fëmija duhet të jetë i shoqëruar nga të dy prindërit
Dëshminë për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë shofer).
Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet vetëm nga prindi tjetër.
Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës, nëse prindërit janë të ndarë.
Fëmija nën kujdestari, duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori).
Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht organi kompetent, nëse mungon njëri prind.

Certifikata e vendbanimit.
Dëshmia për pagesën e pasaportës
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------

Procedura e aplikimit për pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
Certifikatën e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
Dëshminë për pagesën e pasaportës.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------
Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
Pasaportën e dëmtuar (nëse aplikon për pasaport ë të dëmtuar).
Raportin policor origjinal, nëse aplikon për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportës.
Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
Dëshminë për pagesën.

Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------
Procedura e aplikimit për pasaportë të humbur – dëmtuar për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Fëmija duhet të jetë prezent në QKRC
Certifikat a e lindjes së fëmijës (aplikuesit).
Fëmija duhet të jetë i shoqëruar nga të dy prindërit.
Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi);
Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi tjetër.
Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës, nëse prindërit janë të ndarë.
Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori). 
Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht nga organi kompetent, nëse mungon njëri prind.
Raportin policor origjinal për humbjen e pasaportës i cili duhet të jetë më i ri se 3 muaj.
Vendimin e formës së prerë të lëshuar nga gjykata kompetente për konfiskimin e pasaportave.
Dëshminë për shpalljen publike për humbjen e pasaportës.
Dëshminë për pagesën e pasaportës.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Pasaporta.
Certifikata e lindjes.
Vendimi apo ndonjë akt tjetër ligjor për ndërrimin e të dhënave.
Dëshmia për identitetin e prindërve (letërnjoftim, pasaportë ose patentë-shoferi).
Nëse njëri prind është i vdekur, fëmija duhet të shoqërohet nga prindi tjetër.
Vendimi i gjykatës për përkujdesje ndaj fëmijës nëse prindërit janë të ndarë.
Fëmija nën kujdestari duhet të shoqërohet nga kujdestari (tutori).
Autorizimin origjinal dhe të vulosur nga noteri, përkatësisht nga organi kompetent, nëse mungon njëri prind.
Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
Dëshmia për pagesën.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës (kopja).
Pasaportën.
Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
Dëshminë për pagesën.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------

Procedura e aplikimit për ripërtritjen e të dhënave në pasaportë për personat mbi moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:
Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës.
Pasaportën.
Dëshminë për pagesën.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje 

--------------------------------------------------------------------------------

Procedura e aplikimit për ripërtritjen e të dhënave në pasaportë për personat nën moshën 16 vjeçare kërkohen këto dokumente:


Pasaporta