Pasaporta

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 11/2015 PËR PROCEDURAT E PAJISJES ME PASAPORTË BIOMETRIKE