Presidenca

Presidenti - është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës.

President i Republikës së Kosovës mund të zgjidhet çdo shtetas i Republikës së Kosovës, i cili e ka mbushur moshën tridhjetë e pesë (35) vjeçare. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë. Zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë (30) ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual. Zgjedhja e Presidentit bëhet me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit. Presidenti i Republikës së Kosovës fillon mandatin pasi të ketë dhënë betimin para Kuvendit të Kosovës. Teksti i betimit rregullohet me ligjin. Mandati i Presidentit është pesë (5) vjet.

Pas përfundimit të mandatit të parë, Presidenti mund të rizgjidhet vetëm edhe një herë. Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion tjetër publik. Pas zgjedhjes, Presidenti nuk mund të ushtrojë asnjë funksion në parti politike.

Detyrat e Presidentit së Republikës së Kosovës

 • Presidenti i Republikës së Kosovës:
 • përfaqëson Republikën e Kosovës brenda dhe jashtë;
 • garanton funksionimin kushtetues të institucioneve të përcaktuara me këtë Kushtetutë;
 • shpall zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës dhe thërret mbledhjen e parë te tij;
 • nxjerr dekrete në pajtim me këtë Kushtetutë;
 • shpall ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës;
 • ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim të ligjeve të miratuara, nëse konsideron se janë të dëmshme për nteresat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund ta shfrytëzojë vetëm një herë;
 • nënshkruan marrëveshjet ndërkombëtare në pajtim me këtë Kushtetutë; 
 • propozon amendamente për këtë Kushtetutë;
 • mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese;
 • udhëheq politikën e jashtme të vendit;

Vizito faqen