Gjyqësia

Qeveria ka këto kompetenca:

propozon dhe zbaton politikën e brendshme dhe të jashtme të vendit;

mundëson zhvillimin ekonomik të vendit;

propozon Kuvendit projektligje dhe akte të tjera;

merr vendime dhe nxjerr akte juridike ose rregullore, të nevojshme për zbatimin e ligjeve;

propozon Buxhetin e Republikës së Kosovës;

udhëzon dhe mbikëqyr punën e organeve të administratës;

udhëzon veprimtarinë dhe zhvillimin e shërbimeve publike;

i propozon Presidentit të Republikës së Kosovës emërimet dhe shkarkimet për shefa të misioneve diplomatike të Kosovës;

propozon amendamentimin e Kushtetutës;

mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese;

ushtron edhe funksione të tjera ekzekutive, të cilat nuk u janë caktuar organeve të tjera qendrore ose vendore.


Sistemi Gjyqësor

Prokuroria e Shtetit

Noteria