Siguria dhe Mbrojtja

Krahas boshteve të tjerë kryesore të ekzistencës së një shteti, siguria e brendshme dhe e jashtme, e përfituar nëpërmjet qëndrueshmërisë, stabilitetit dhe profesionalizmit të institucioneve të specializuara, mbetet "shtylla kurrizore" e ekzistencës fizike, si dhe garantimit të kushtetutshmërisë dhe funksionimit të institucioneve demokratike per çdo vend sovran.

Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim (QKSPEZH) funksinon si agjencion ekzekutiv i Ministrisë së Punëve të Brendshme. QKSPEZH është institucion që u ofron përkrahje teknike, administrative dhe edukative të gjitha agjencioneve të sigurisë publike siç janë: Policia e Kosovës, Shërbimi Doganor i Kosovës, Departamenti për Menaxhimin e Emergjencave dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.

Fillimisht, FSK do të jetë kryesisht përgjegjëse për përgjigjen ndaj krizave, asgjësimin e mjeteve eksplozive dhe mbrojtjen civile. Pastaj FSK do të dizajnohet dhe përgatitet për përmbushjen e funksioneve tjera të sigurisë, të cilat nuk janë të përshtatshme për policinë apo organizatat tjera të zbatimit të ligjit.​​​​


Forca e Sigurisë së Kosovës

KFOR

NATO në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për ndërtim të paqes dhe stabilitetit në Kosovë ka udhëhequr operacionin e ruajtjes së paqes në Kosovë që nga qershori i vitit 1999.

Policia e Kosovës

Qëllimi strategjik i Policis së Kosovës është themelimi, zhvillimi dhe caktimi i një force efektive policore vendore, profesionalisht të trajnuar, plotësisht të pajisur, të qëndrueshme me kuadro përkatëse për funksionim efektiv dhe e aftë për mbajtjen e sigurisë dhe të qetësisë në Kosovë, duke iu përmbajtur parimeve të policisë demokratike.

Inspektoriati i Policisë së Kosovës

Misioni i Inspektoratit Policor të Kosovës është mbikëqyrja e mënyrës së kryerjes së detyrave policore nga Policia e Kosovës, duke u përkujdesur që ligji të zbatohet në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase.

Zjarrëfikësit

Përgjegjësi parësore e Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit është të merren me zjarret dhe fatkeqësitë natyrore që ndodhin në Kosovë.