Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: MASHT-Kontakti (Zyra e Sekretarit): http://www.masht-gov.net/advCms/#id=29

Pergjigja: Ministria e Diasporës - Kontakti: http://med.rks-gov.net/

Pergjigja: Ministria e Drejtësisë - Kontakti: http://www.md-ks.org/?page=1,2

Pergjigja: Ministria e Zhvillimit Ekonomik - kontakti: http://mzhe.rks-gov.net/?page=1,2

Pergjigja: Ministria e Integrimit Evropian - Kontakti: http://www.mei-ks.net/?page=1,8

Pergjigja: Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës - Kontakti: http://mksf-ks.org/?page=1,2

Pergjigja: Ministria për Komunitete dhe Kthim - Kontakti: http://www.mkk-ks.org/?page=1,2

Pergjigja: Ministria e Kulturës, Rinësë dhe Sporit - Kontakti: http://www.mkrs-ks.org/?page=1,16

Pergjigja: Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinër - Kontakti: http://mmph.rks-gov.net/?cid=1,60