Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Inspektoriati i Policor i Kosovës - Kontakti: http://ipk.rks-gov.net/Contact.aspx

Pergjigja: Agjencia Kundër Korrupsionit - Kontakti: http://www.akk-ks.org/

Pergjigja: Dogana e Kosovës web faqja: http://dogana.rks-gov.net/

Pergjigja: Organi Shqyrtues i Prokurimit - OSHP; Web faqja: http://oshp.rks-gov.net/

Pergjigja: Organi Shqyrtues i Prokurimit - Kontakti: http://oshp.rks-gov.net/?cid=1,70

Pergjigja: Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës - Këshilli; Web faqja: http://kpmshc.rks-gov.net/

Pergjigja: Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës - Kontakti: http://kpmshc.rks-gov.net/?cid=1,11