Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Web faqja: http://www.oag-rks.org/

Pergjigja: Zyra e Auditorit të Përgjithshëm - Kontakti: http://www.oag-rks.org/sq/Kontakti

Pergjigja: Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë; web faqja: http://www.ombudspersonkosovo.org/

Pergjigja: Avukati i Popullit në Republikën e Kosovës web faqja: http://www.ombudspersonkosovo.org/

Pergjigja: Komisioni për Ndihmë Juridike; web faqja: http://www.knj-rks.org/index.php?lang=sq

Pergjigja: Agjencia e Statistikave të Kosovës; web faqja: http://esk.rks-gov.net/

Pergjigja: Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës; web faqja; http://ashak.rks-gov.net/