Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik - Kontakti: http://krpp.rks-gov.net/Default.aspx?PID=Contacts&LID=1&PPRCMenu_OpenNode=66

Pergjigja: Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale - Kontkati: http://www.kosovo-mining.org/kosovoweb/al/home/contact.html

Pergjigja: Agjencia Kosovare e Privatizimit; web faqja: http://www.pak-ks.org/

Pergjigja: Agjencia Kosovare e Privatizimit - Kontakti: http://www.pak-ks.org/?page=1,2

Pergjigja: Agjencia Kosovare e Privatizimit - Kontakti: http://www.pak-ks.org/?page=1,2

Pergjigja: Agjencia Kadastrale e Kosovës; web faqja: http://www.kca-ks.org/albanian/news/fs_news.html