Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: Administrata Tatimore e Kosovës; web faqja: http://www.atk-ks.org/

Pergjigja: Administrata Tatimore e Kosovës - Kontakti: http://www.atk-ks.org/kontakti/

Pergjigja: Administrata Tatimore e Kosovës - Kontakti: http://www.atk-ks.org/kontakti/

Pergjigja: Akademia e Kosovës për Siguri Publike; web faqja: http://aksp.rks-gov.net/

Pergjigja: Akademia e Kosovës për Siguri Publike - Kontakti: http://aksp.rks-gov.net/?page=1,2

Pergjigja: Akademia e Kosovës për Siguri Publike - Kontakti: http://aksp.rks-gov.net/?page=1,2

Pergjigja: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale; web faqja: http://www.amdp-rks.org/

Pergjigja: Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale - Kontakti: http://www.amdp-rks.org/?page=1,12

Pergjigja: Shërbime për qytetarë në MPB: Procedurat e aplikimit për: Leternjoftim, Pasaprtë Biometrike, Patentshofer,... http://www.mpb-ks.org/?page=1,184

Pergjigja: Ligjet e miratuar në Ministrinë e Punëve të Brendëshme: http://www.mpb-ks.org/?page=1,13