Qendra e thirrjeve

Kërkimi i përgjigjeve

290 Të gjitha

Pergjigja: LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-099 PËR LETËRNJOFTIMIN e gjini në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2012

Pergjigja: LIGJI Nr. 04/L-076 PËR POLICINË; e gjeni në Linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2012

Pergjigja: LIGJI Nr. 04/L-072 PËR KONTROLLIN DHE MBIKËQYRJEN E KUFIRIT SHTETROR; e gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2012

Pergjigja: LIGJI Nr. 04/L-073 PËR AZIL; e gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2012

Pergjigja: Ligji Nr. 04/L-069 për të Huajt; e gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2012

Pergjigja: Ligji Nr.04/L012 për mbrojtje nga zjarri; e gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L003 për Gjendjen Civile; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L-027 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011

Pergjigja: Ligji Nr.04/L022 për Përdorim Civil të Eksplozivëve; mund ta gjeni në linkun: http://www.mpb-ks.org/?page=1,169&ddate=2011