Diaspora

The Ministry of Education, Science and Technology and the Government of Kosovo launched a national "brain-gain" campaign on aimed at persuading members of the Diaspora, and professionals from other countries, to take part in the country's development. The ministry believes that the Diaspora represents more than 17 per cent of the general Kosovo population. 

Duke u bazuar në këtë numër të madh të qytetarëve të kosovës që jetojnë jashtë vendit dhe duke përcjellur përvojat e shteteve tjera që kanë kaluar nëpër këtë fazë të tranzicionit, ku diaspora ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit. Qeveria e Kosovës ka vendosur të involvojë diasporën në procesin e zhvillimit të Kosovës.


Brain Gain

Investments

Return

Counselor services