Kontakt Centar

Pretraga odgovora

290 Sve

Answer: Qeveria e Republikes se Kosoves: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Republika/Pages/Qeveria.aspx web faqja e Zyres se Kryeministrit: http://www.kryeministri-ks.net/

Answer: Gjyqësia: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Republika/gjyqesia/Pages/default.aspx Web faqet: Gjykata Kushtetuese: http://www.gjk-ks.org/ Këshilli Gjyqësor i Kosovës: http://www.kgjk-ks.org/ Ministria e Drejtësisë: http://www.md-ks.org/

Answer: Siguria dhe mbrojtja: https://www.rks-gov.net/sq-AL/Republika/Pages/SiguriaMbrojtja.aspx Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës: http://mksf-ks.org/ Ministria e Punëve të Brendshme: http://www.mpb-ks.org Policia e Kosovës: http://www.kosovopolice.com/ Inspektorati Policor i Kosovës: http://ipk.rks-gov.net/

Answer: Legjislacioni: Ligjet, Projektligjet e nxjerrura dhe miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës mund t’i gjeni dhe shpalosëni në linkun: http://www.assembly-kosova.org/?cid=1,191,518 Respekt,