Promene

Obrasci – Da bi se omogućila registracija poslovanja, KARP koristi ove obrasce za prijavljivanje:

Sporazum o obuhvatanju,
Statut
Ugovor o zakupu (strana preduzeća),
Lična karta ili pasoš,
Taksa plaćena na račun Kancelarije za registraciju.

Ugovor o zakupu- kada osnivač ne poseduje imovinu ili nije rezidentni stanovnik Kosova
Lična karta ili pasoš,
Uplata takse za registraciju u vrednosti od 5 evra u korist Kancelarije za registraciju.

Za ponovnu registraciju treba imati i uverenje (originalni primerak) o privremenoj registraciji poslovanja; Uredba UNMIK-a br. 2000/8.

Sporazum o korišćenju trgovačkog naziva,
Lična karta ili pasoš,
Uplata u vrednosti od 5 evra u korist kancelarije za registraciju.

Uverenje o registraciji poslovanja (original),
Uverenje o ispunjavanju poreskih obaveza prema Centralnoj fiskalnoj vlasti,
Lična karta ili pasoš,
Taksa plaćena u vrednosti od 10 evra

Statut
Odluka o imenovanju direktora
Uplata 20E
Posedovni list

 • O bilo kojoj izmeni treba da se obavesti Kancelarija za registraciju i to će se obaviti korišćenjem odgovarajućih obrazaca i to u roku od 5 radnih dana od nastanka izmene, kao što je naznačeno u članu 24. AU 2002/22.
  Kancelarija za registraciju treba da se obavesti o bilo kakvoj promeni imena ili adresa direktora ili ovlašćenih lica koja su ovlašćena da predstavljaju preduzeće i to u roku od 14 radnih dana od dana promene. Kada se radi o promenama, koje se prijavljuju u Kancelariji za registraciju, sve relevantne rubrike u obrascu treba da se popune.
  Prema članu 33. AU 2002/22, sva društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva treba da podnesu OSFIK-u godišnji izveštaj ili finansijski izveštaj pripremljen na osnovu člana 4. ili 5. Uredbe UNMIK-a br. 2001/30 o osnivanju odbora za standarde finansijskog izveštavanja i režima podnošenja finansijskih izveštaja poslovnih organizacija i takođe treba da sadrže informacije koje se zahtevaju u članu 33.1 AU-a br. 2002/2.

  Vrste poslovanja – Kosovska Agencija za registraciju poslovanja (KARP) vrši registraciju svih dole navedenih poslovanja:

 • Privatno preduzetništvo,
 • Opšte partnerstvo,
 • Ograničeno partnerstvo,
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Akcionarsko društvo,
 • Strana preduzeća,
 • Društvena preduzeća,
 • Javna preduzeća,
 • Poljoprivredne zadruge,
 • Ostala preduzeća pod nadležnošću KPA.
  • OBRAZAC A – Prijava za početnu registraciju kao i za izmene u akcionarskim društvima, društvima sa ograničenom odgovornošću ili stranim preduzećima.
  • OBRAZAC B- Prijava za registraciju privatnog preduzetnišva ili partnerstva
  • OBRAZAC C – Prijava za rezervisanje trgovačkog naziva
  • OBRAZAC D – Prijava za gašenje poslovanja
  • OBRAZAC K0 – Prijava za registraciju poljoprivredne zadruge