Standardi i izdavanje dozvola

Kosovska agencija za standardizaciju (KAS), je kao institucija osnovana u aprilu 2005. godine u okviru Ministarstva industrije i trgovine. KAS je jedini kosovski organ za standardizaciju, u skladu sa Evropskom poveljom o malim preduzećima.

Glavni cilj KAS-a je:

 • Da doprinese kvalitetu domaćih proizvoda i usluga kao i konkurentnosti,
 • Da pomogne u smanjenju tehničkih barijera u trgovini,
 • Da olakša priznavanje kosovskih proizvoda na spoljnjem tržištu,
 • Da podiže svest poslovanju o njegovoj ulozi i značaju evropskih i međunarodnih standarda,
 • Da približi prakse kosovskih IC-a sa onim istih organizacija EZ,
 • Da odgovori na zahteve STO za standarde i tehničke propise,
 • Da usvoji evropske i međunarodne standarde,
 • Da ispuni zahteve učlanjenja u ISO/IEC i CEN/CENELEC,
 • Da unapredi kosovsku standardizaciju na nivou istih regionalnih i evropskih organizacija.

KAS ima dve organizacione jedinice unutar nje:

 • Jedinicu standardizacije
 • Jedinicu akreditacije.

Evropski standardi – Evropska karta malih preduzeća

Evropska povelja malih preduzeća koja predstavlja osnovni dokumenat politika Evropske komisije za države članice i za zemlje koje se nalaze u procesu Stabilizacije-pridruživanja, je jedan strateški instrumenat koji se primenjuje na sve zemlje Zapadnog Balkana kao jedna metoda planiranja za naredne godine, da bi ove zemlje ostvarile evropske standarde u svim linijama delovanja Povelje. Ova Povelja se smatra osnovnim dokumentom Evropske komisije za mala preduzeća.


Visit page