Usluge konsultacije

Agencija za podršku MSP-ima – Kosovska agencija za podršku malim i srednjim preduzećima osnovana je 2005. godine.
Agencija za podršku MSP-ima stvorena je zbog potrebe privatnog sektora na Kosovu da se dobije institucionalna podrška u svim područjima u kojima se poslovanje ugrožava, kako bi se odvijao slobodan razvoj i neometan bilo od fizičkih barijera ili birokratskih postupaka. Cilj osnivanja agencije bio je i ostao stvaranje okruženja za razvoj snažnih poslovanja sa visokim konkurentskim sposobnostima kako na unutrašnjem tržištu tako i na regionalnom tržištu i šire.

Agencija se sastoji iz dva odeljenja:

 • Odeljenja za analize, strategije i politike privtnog sektora – kao struktura za oblikovanje politike; i
 • Odeljenje za podršku preduzećima i regionalnom razvoju – kao izvršna struktura politika MTI-a u podršci privatnom sektoru na Kosovu preko programa i projekata.

Agencija za podršku MP zalaže se da preuzme vodeću i ključnu ulogu u podršci razvoju privatnog sektora na Kosovu u cilju stvaranja uslova za jedan dugoročni rast i održivi razvoj sektora preduzetništva. 
Agencija za podršku MP-a pruža edukaciju, obuku i savetovanje za privatni sektor na Kosovu preko:

 • Vaučer sistem savetovanja i obuke preko izdavanja dozvola PUP-ovima,
 • Inovativni programi
 • Standarda o kvalitetu i projekte izdavanja certifikata,
 • Konferencija, foruma, radionica
 • Programa info-izvoza, novih tržišta i partnerskih istraživanja
 • Paketa informacija
 • Najuspešnije preduzeće godine
 • Podrška za učešće u nacionalnim i državnim misijama,
 • Programa preduzetništva za srednje škole,
 • Programa preduzetništva za univerzitetske nivoe
 • Uputstvo – materijale za početna poslovanja (obuhvatajući žene i manjine),
 • Simulacije poslovanja na nivou univerziteta i srednjih škola.

Snažan podržavalac razvoju poslovanja na Kosovu su privredne komore kao što su Privredna komora Kosova (PKK) i Američka privredna komora na Kosovu (APKK).
Da biste videli punu listu usvojenih standarda i za više informacija o razvoju poslovanja, molimo vas posetite službenu stranicu Ministarstva trgovine i industrije.