Regrutovanje i zapošljavanje

Na Kosovu postoji visoka stopa nezaposlenosti koja dostiže brojku od 44%. Velika nezaposlenost stvara i socijalne probleme, stoga posebnu pažnju treba posvetiti politici zapošljavanja. Ipak, na Kosovu postoji značajan potencial radne snage za buduća vremena ali sada za naše mlade ljude ne možemo pružiti dovoljne mogućnosti, bez obzira na njihovu obučenost i kvalifikacije. Mi još uvek nemamo jaku privredu koja bi ublažila nezaposlenost svih onih koji žele da rade. 
U okviru Ministarstva rada i socijalne zaštite (MRSZ) usvojen je kolektivni ugovor za zaposlene u Republici Kosovo.

Ministarstvo rada i socijalne zaštite maksimalno je angažovano u pružanju potrebnih usluga zaposlenima na Kosovu kao i u stvaranju uslova za one koji traže posao kako bi se stručno osposobili u onim profilima koje traži tržišna privreda i tržište rada.

Pozivajući se na Deklaraciju Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radnom mestu u svrhu njene promocije i ostvarivanju njene univerzalne primene na pravedan način i u cilju uvođenja osnovnog zakona o radu na Kosovu je usvojena Uredba o osnovnom zakonu o radu na Kosovu. Ova uredba reguliše zapošljavanje na Kosovu, obuhvatajući i radne odnose pod kojima se rad ili usluga obavlja. Radni odnosi u javnoj službi, UNMIK-u, KFOR-u i kancelarijama ili misijama stranih vlada i međunarodnih vladinih organizacija nisu uređeni ovom uredbom.
Ova uredba uređuje sprovođenje i zaštitu principa jednakosti pojedinaca i njihovih grupacija od svih vidova diskriminacije, pomažući u sprečavanju ovih vidova.

Ugovor o radu sklapa se u pismenoj formi i na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi na Kosovu. Ugovor o radu mora biti potpisan i datiran od strane poslodavca i zaposlenog.

Doba dozvoljeno za rad – Osamanest godina života(18) je minimalno doba za zapošljavanje ili rad, koji po svojoj prirodi ili zbog okolnosti pod kojima se obavlja može da ugrozi zdravlje, bezbednost ili moral mlade osobe. Osoba mlađa od 18 godina može se zaposliti samo za obavljanje lakih poslova koji ne oštećuju njegovo ili njeno zdravlje ili razvoj i neće ga ili neće je ometati da redovno pohađa nastavu u školi.

Osobe mlađe od 15 godina ne mogu se zaposliti.

 

Zapošljavanje

Radni odnos zasniva se na neodređeno ili određeno vreme. Zahtevi za potrebom za novim radnicima šalju se Kancelariji za zapošljavanje u odgovarajućoj opštini, ukoliko ove kancelarije raspolažu sa kadrom traženih profesija. Zahtevi za radom mogu se objaviti i u sredstvima javnog informisanja. Poslodavac omogućuje zaposlenom, pred potpisivanje ugovora, da se upozna sa sadržajem kolektivnog ugovora i ostalih opštih akata koji određuju njegove obaveze.

Odredbama ugovora o ragu uređuju se pripravnički radni odnosi. Probni rad ne može da traje više od devedeset (90) dana od početka zapošljavanja. Tokom probnog rada, poslodavac i zaposleni mogu da prekinu radni odnos uz prethodnu najavu. Rok za prethodnu najavu je sedam (7) dana.

Radno vreme – Puno radno vreme je 40 sati nedeljno. Radna nedelja ima 5 dana.

U izuzetnim slučajevima radno vreme može da traje duže od 40 sati, ali ne duže od 20 dodatnih sati u nedelji, odnosno 40 sati u mesecu. Rad od 22:00 do 6:00 časova, smatra se noćnim radom.
Zaposlenima ispod 18 godina starosti, trudnicama i građanima sa ograničenim sposobnostima ne odobrava se da rade noću i više od 40 časova u nedelji.
U toku radnog vremena zaposleni ima pravo na odmor od najmanje 30 minuta, koji ne može da se iskoristi na početku i na kraju radnog vremena.
Zaposleni ima pravo na nedeljni odmor od 48 časova bez prestanka.
Ukoliko radnik radi skraćeno radno vreme u odnosu na puno radno vreme zbog brige o deci, početak i završetak radnog vremena utvrđuju se po sporazumu radnik i poslodavac.
Ukoliko jedan od roditelja deteta koje je starosti do osamnaest (18) meseci, određivanje radnog vremena vrši se na osnovu sporazuma između radnika i poslodavca.

Godišnji odmori – Radnik ima pravo na korišćenje plaćenog godišnjeg odmora u toku kalendarske godine.

Vreme korišćenja godišnjeg odmora određuje poslodavac uz konsultaciju sa radnikom.
Nakon godinu dana radnog staža, radnik ima pravo na korišćenje plaćenog godišnjeg odmora u vremenskom trajanju od osamnaest (18) radnih dana, dok polse svakih pet (5) godina radnog staža ima pravo na jedan radni dan više.
Ukoliko se radniku prekine radni odnos po bilo kojoj osnovi, pre nego što napuni jednu (1) godinu, on ima pravo na jedan(1) dan godišnjeg odmora za svaki mesec.

Porodiljsko odsustvo – Žena koja je zaposlena u toku trudnoće i porođaja ima pravo na porodiljsko odsustvo od šest (6) meseci bez prestanka.

Porodiljsko odsustvo računa se kao period radnog vremena i za prva tri (3) meseca porodiljskog odsustva plaća se od strane poslodavca ne manje od 70 procenata od zarade zaposlene , dok za naredna tri (3) tekuća meseca pada na teret Fonda Vlade Kosova za zaštitu materinstva, i plaća se ne manje od 70 procenata od zarade zaposlene.

Na osnovu konstatacije nadležnog zdravstvenog organa, zaposlena žena može da počne porodiljsko odsustvo četrdeset pet (45) dana pre porođaja, dok obavezno dvadeset osam (28) dana pre porođaja.

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu – U cilju pružanja minimalnih standarda sigurnosti na poslu, poslodavac i radnik su dužni da osim prava i obaveza utvrđenih zakonom, da poštuju i odredbe ovog kolektivnog ugovora o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu.