Carina

Carinska služba daje svoj doprinos kako u ekonomskom tako i u vidu sigurnosti granica.
Prikupljanje carinskih taksi, Poreza na dodatu vrednost, Akciza se sve ukupno sliva u Konsolidovani Budžet Kosova i tako se pomaže ekonomski razvoj države. Isto tako Carinska Služba kontroliše uvoz i izvoz tako što je omogućena zaštita ekonomije kao i zaštita trgovinskih marki , a isto tako i prikuplja preciznu statistiku za vanjsku trgovinu.

 Carinske tarife na Kosovu što se izvoza tiče su sledeće:

 • 0% za robu koja se uvozi iz Crne Gore i Srbije
 • 1% za robu iz Makedonije i Albanije prema sporazumu o slobodnoj trgovini
 • 10% za robu koje se uvozi iz svih ostalih zemalja

Posle obavljenih promena u carinskom sistemu obavljena je redukcija carinskih tarifa za:

 • Kapitalna sredstva (Osnovna)
 • Sirova roba za agro-poslovanje kao i za ostale sektore proizvodnje
 • Polu prerađena roba za dalju preradu

od 10% do 0%, a skinute su carinske obaveze za:

 • Naftu i naftne proizvode
 • Pšenicu i semena

Smanjene carinske tarife na:

 • Veštačke praškove
 • Farmaceutske proizvode
 • Instrumente i hiruršku aparaturu
 • Robu u humanitarne svrhe
 • Robu koju koriste strane misije kao i konzularna predstavništva
 • UNMIK
 • KFOR
 • UNHCR
 • Međunarodni Crveni Krst
 • NVO koji su registrovani pri UNMIK-u a imaju za cilj podršku programima humanitarnih projekata kao i onih za izgradnju na Kosovu

U vezi sa sigurnosti Carinska Služba se bori protiv ilegalnih aktivnosti, podiže nivo sigurnosti putem direktnog prisustva na graničnim prelazima i kroz borbu protiv graničnog kriminala.
Jedan od koraka koje je preduzela Carinska Služba u borbi protiv kriminala je primenjivanje sistema banderola na alkohol i duvan koji pomaže u smanjenju aktivnosti kontrabande sa ovim proizvodima.