Putevi

Putevi – Teritorija Kosova ima putnu infrastrukturu koja je povoljna za razvoj različitih poslovnih aktivnosti. Putna mreža se sastoji od 630 km glavnih puteva.
Odgovorni za održavanje magistralnih i regionalnih puteva je Ministarstvo za Transport i Poštu- Telekomunikacije dok su za lokalne puteve odgovorne opštine. U okviru Ministarstva za Transport i Poštu-Telekomunikacije funkcionira i Odeljenje za Putnu Infrastrukturu koje je odgovorno za sva pitanja u vezi sa putevima.
Izgradnjom autoputa za Albaniju, Kosovo će predstavljati veoma bitnu tačku povezivanja Zapadne Evrope i Jadranskog Mora.

 Železnica – Kosovo poseduje sistem železnice od 330 km koji pokriva celu teritoriju Kosova, povezujući sever sa jugom i istok sa zapadom.
Sistem železnice osim transporta putnika u privatne i poslovne svrhe nudi i transport različite robe u poslovne svrhe, na Kosovu i van njega. Takav transport se realizuje ne samo preko železnice nego i u kombinaciji više vrsta transporta.
Železnice Kosova omogućavaju izgradnju binarnih industrijsko-privatnih linija od železnićkih linija pa sve do mesta klijenta.
Odgovorni za transport robe preko Železnica Kosova je Komercijalna Divizija Železnica Kosova. 

Vazdušni Transport – Kosovo poseduje samo jedan aerodrom, Aerodrom Priština, koji je jedan od najfrekventnijih aerodroma u regionu, Ovaj aerodrom nudi letove za sve najbitnije Evropske centre ali i za Ameriku.

Kao i ostali vidovi prevoza i vazdušni transport osim prevoza samih putnika, obavlja i prevoz različite robe (kargo) u poslovne svrhe. Aerodrom Priština nudi veoma brzu uslugu, koja je efikasna i profesionalna u ispunjavanju datih obaveza. Aerodrom strogo kontroliše svaku robu putem X-zraka. U zavisnosti od težine prtljaga i tarife koje se plaćaju su različite.
Aerodrom Priština nudi povoljne uslove za prevoz robe koja zahteva poseban tretman, zato što poseduje i hladnjake za čuvanje robe. Isto tako poseduje i svu opremu za utovar i istovar robe.
Posle dolaska robe svaka kompanija koja se bavi daljim prevozom ove robe treba da je preuzme u roku od 24 sati ili će u suprotnom platiti dodatne troškove.