Kosovska policija

Strateški cilj Policijske Kosova je osnivanje, razvoj i utvrđivanje efektivne, lokalne policije, stručno obučene, potpuno opremljene, održive sa odgovarajućim kadrovima za efektivno funkcionisanje i sposobne za održavanje reda i mira na Kosovu, uz pridržavanje načela demokratske policije.

Delovanje Policije Republike Kosova rukovodi se dole navedenim načelima:

  • ravnopravno i pravedno tretiranje svih lica;
  • uvažavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda;
  • nepristrasnost i neutralnost u vezi sa političkim uverenjima i pogledima lica;
  • integritet, poštenje i odgovornost u javnoj službi;
  • transparentnost-pružanje informacija građanima i otvorenost prema javnosti;
  • legitimnost, podobnost i proporcionalnost;
  • zalaganje za zapošljavanje, unapređivanje i određivanje dužnosti na način koji je sveobuhvatan, prema zaslugama i bez diskriminacije, odražavajući multietnički karakter Republike Kosovo i uvažavajući načela polne ravnopravnosti i prava čoveka predviđena Ustavom.

Zapošljavanje i selekcija kadeta – Tokom selekcije, savesno se nastoji da se zaposle muškarci i žene sa cele teritorije Kosova, koji odražavaju multietničnost na Kosovu.

Pre svega, kandidati za agencije javne bezbednosti, treba da imaju završenu srednju školu, da su fizički i psihički zdravi, bez kriminalne prošlosti, kao i da su stanovnici Kosova. Osim gore istaknutih standarda i kriterijuma koje treba da ispuni, svaki od prijavljenih kandidata za Policijsku službu treba da bude u životnom dobu od 21 do 55 godina. Studenti PSK-a treba da završe policijsku školu od 20 nedelja, odnosno 800 akademskih časova (predavanja i praktične vežbe). Osnovni plan i program podržava načela za obavljanje policijske dužnosti u demokratiji i uz poštovanje ljudskih prava i isto tako obuhvata raznovrsne sposobnosti koje se zahtevaju za obavljanje policijske dužnosti u demokratskom društvu. To obuhvata: dužnost patroliranja, istragu zločina, prikupljanje forenzičkih dokaza (kriminalističke teknike), kontroli saobraćaja, taktike odbrane, primenu sile i vatrenog oružja, prvu pomoć, primenjive zakone i tehnike vođenja informativnih razgovora. Međunarodni standardi ljudskih prava isprepletani su sa svim suštinskim temama kako u nastavi tako i u praktičnim vežbama na otvorenom.