Upravljanje otpadom

Proces Regulisanja Otpada se realizuje od strane Divizije za Regulisanje otpada u okviru Ministarstva Okoline i Prostornog Planiranja.
Ova divizija se sastoji od više sektora koji igraju bitnu ulogu u procesu regulisanja otpada, počevsi od regulisanja monitoringa deponija, licenciranja, obrade otpada i sve do upravljanja opasnim materijama.
Sektor koji se bavi obradom otpada obavlja aktivnosti koje su u vezi sa raspodelom, klasifikacijom i njihovom reciklažom.
U vezi sa procesiranjem otpada koji se reciklira na Kosovu postoje oko 35 preduzeća koja se bave njihovom obradom. Među materijalima koji se recikliraju na Kosovu su i papir, metali, baterije, limovi, organske materije, guma, plastika itd.