Visoko Obrazovanje

Visoko obrazovanje - se može dobiti na Univerzitetima i institucijama visokog profesionalnog obrazovanja. To je moguće javnim ili privatnim putem. U ovim obrazovnim institucijama nude se studije za kompletiranje fakulteta, studije mastera i za doktoraturu. Studenti mogu da odaberu put redovnih studija ili vanrednim putem.
Velike promene su obavljene u mreži obrazovnih institucija visokog obrazovanja i to adaptiranjem nekoliko pravnih akata za razvijanje ovih institucija. Platforma razvoja sistema visokog obrazovanja je izrađena na osnovu objektiva Bolonjskog procesa. Standardi visokog obrazovanja na Kosovu su izrađeni na osnovu Evropskih standarda.

Pri Ministarstvu za Obrazovanje, Nauku u Tehnologiju je stvoreno i Odeljenje za visoko obrazovanje. Osnovne obaveze OVO-a su pre svega planiranje i nadgledanje razvoja sistema visokog obrazovanja.
OVO isto tako obavlja i Priznavanje dobijenih dokumenata na studiranju van Kosova (Komisija MONT-a za priznavanje diploma dobijenih van granica Kosova) a obavlja i verifikaciju dokumenata studenata koji žele da studiraju van zemlje.

Za procenu kvaliteta na institucijama visokog obrazovanja kako javnog tako i privatnog osnovana je od strane MONT-a a u skladu sa Zakonom o Visokom obrazovanju na Kosovu: Agencija za Akreditaciju na Kosovu (AAK).
Ova agencija kroz proces akreditacije podržava razvoj kvaliteta i garantuje kvalitet u obrazovnom radu kao i naučna istraživanja u ovim institucijama.

Univerzitet Prištine je jedini javni univerzitet na Kosovu. Univerzitet Prištine danas ima 17 fakulteta.
Visoke Pedagoske skole kao i fakultet razredne nastave su transferisani u Fakultet Obrazovanja. Univerzitet Prištine je punopravni član Asocijacije Evropskih Univerziteta.
Pri UP-u, od 14 Jula pa sve do 01 Avgusta, odrzava se Letnji Univerzitet Prištine.
Ovaj Univerzitet prihvata aplikacije od studenata iz Jugo Istočne Evrope i ostalih delova sveta. Svi zainteresovani treba da kontaktiraju kancelariju Letnjeg Univerziteta Prištine za sva pitanja u vezi sa novom edicijom ovog univerziteta za sledeće leto.Glavni organ zastupljenosti studenta na UP-u je Parlament studenata Univerziteta Prištine.
U radu ovog parlamenta učestvuje 7 (sedam) studentskih organizacija Univerziteta Prištine. Članovi studentskog parlamenta se biraju putem studentskih izbora na UP-u svake dve godine.

U okviru Studentsakog parlamenta funcionira i Studentska revija Novi Svet koja prikazuje život i probleme studenata na UP-u.

Za registraciju novih studenata na Univerzitetu u Prištini potrebna su ova dokumenta:

  • Popunjena aplikacija;
  • Dokaz o uplati iznosa od 10 Evra za konkurisanje (forma uplatnice treba da bude uzeta sa fakulteta i uplta se vrši preko banke);
  • Izvod rodenih;
  • Transkript ocena srednje škole;
  • Potvrde iz srednje škole;
  • Lična karta;
  • Jedna fotografija pašoskog formata;

Univerzitet u Prištini isto tako osigurava i stanovanje za studente u Studentskom Centru u Prištini na osnovu mesečnih uplata.

Upotreba uplatnih sredstava studenata na Univerzitetu u Prištini se reguliše administrativnom uredbom MONT-a za svaku akademsku godinu. Prikupljena sredstva od studentskih uplata se koriste za stipendije i ostale beneficije studenata kao i za poboljšanje uslova rada na Univerzitetu. Studenti koji nemaju ekonomskih mogućnosti da finasiraju svoje studiranje trebaju zahtevati pomoć. 
Uplate studenata su moguće u bilo kojoj komercijalnoj banci na Kosovu na ime Konsolidovanog Budžeta Kosova – Ministarstvo za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju – Univerzitet u Prištini. Kandidati koji su i zaposleni kao osoblje na UP-u su oslobodeni od administrativnih troškova. 
Za detaljnije informacije oko upisa i oko fakulteta na Univerzitetu u Prištini kandidati za studente mogu da posete njihovu zvaničnu internet stranicu Univerziteta u Prištini.

Model organizovanja studija – na institucijama visokog obrazovanja nastava se odvija u vidu dva semestra, zimskog i letnjeg.
Studenti koji sa uspehom ispune sve svoje uslove kao nagradu od datog fakulteta dobijaju diplomu za koju su studirali, diplomu fakulteta, master programa ili za doktoraturu.

Visoko profesionalno obrazovanje – Učenici profesionalnih škola isto tako imaju pravo na univerzitetske studije. Predviđena je potreba za izradu jednog mosta povezivanja između profesionalnog školovanja i onog univerzitetskog. Zato je i izrađen koncept 13 razreda koji nudi učenicima profesionalnih škola dve mogućnosti: obavljanje profesionalne mature koja im otvara vrata raznovrsnih fakulteta ili dobijanje nivoa III profesionalnih kvalifikacija koji im pruža povoljne mogućnosti za zaposlenje ili im otvara vrata za dalje školovanje i dobijanje IV nivoa i tako se mogu kvalifikovati za zvanje Tehnika. Ovo poslednje se planira da bude primenjeno kroz buduce dve godine na Kosovu.
Uz zakon o profesionalnom obrazovanju predloženo je da Kosovu pre svega isto potreban i razvoj sekundarnog obrazovanja kao na primer, koledži aplikativnih nauka, tako da uspešni učenici u profesionalnom obrazovanju imaju otvorena vrata za dalje razvijanje svoje profesionalne karijere.

Privatne institucije visokog obrazovanja same određuju uslove za prihvatanje studenata, procedure i tarife kao i način konkurisanja na njihovim fakultetima. Građani koji žele da se registruju u ovim institucijama privatnog visokog obrazovanja se trebaju konsultovati sa Agencijom za Akreditaciju Kosova da bi prikupili više informacija u vezi sa akreditacijom ovih institucija.