Obrazovanje Odraslih

Učešće odraslih u obrazovanju je postalo veoma važan deo obrazovanja Kosova. Obrazovanje i osposobljavanje odraslih podrazumeva celokupno privatno i javno obrazovanje i osposobljavanje, koje se pruža odraslima i / ili mladima koji su stariji od 15 godina, koji imaju pravo da prate programe nastave, izrađene za odrasle. Obrazovanje i osposobljavanje odraslih može se pružati u javnim ili privatnim institucijama.

Javne institucije za obrazovanje i osposobljavanje osniva MONT u saradnji sa ostalim ministarstvima. Institucije za obrazovanje i osposobljavanje odraslih mogu se osnovati kao javne institucije ili se organizovati kao škole, u organizacije za obrazovanje i osposobljavanje odraslih, koje su registrovane i licencirane na osnovu zakona. Javna institucija za obrazovanje i osposobljavanje odraslih može da se osnuje prema uslovima predviđenim ovim zakonom. Privatne institucije za obrazovanje i osposobljavanje odraslih osnivaju se od privatnih pravnih lica i licenciraju od strane MONT-a.

Program za obrazovanje i osposobljavanje odraslih sastavlja i usvaja Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju, u saradnji sa ostalim ministarstvima. Privatni nosioci obrazovanja i osposobljavanja sastavljaju svoje programe koje odobrava MONT.
Programi za obrazovanje i osposobljavanje odraslih moraju biti u skladu sa savremenim evropskim standardima.

Upis U obrazovanje i osposobljavanje prema utvrđenim programima odrasli se upisuju na osnovu javnog konkursa.

  • Tražene uslove za upis u skladu sa ovim zakonom koji obuhvataju odgovarajuće programe obrazovanja i ostale standarde određene od institucije obrazovanja za odrasle;
  • Broj slobodnih mesta predviđenih za upis;
  • Način i uslovi realizovanja obrazovanja i osposobljavanja kao i uslovi njegovog uspešnog ostvarenja;
  • Visina uplate za polaznike

Konkurs treba da se objavi najmanje u roku od mesec dana pre početka nastave.
Trajanje programa i planiranje ostvarivanja obrazovnog rada za odrasle može se urediti i drugačije u odnosu na redovan školski kalendar obrazovnih institucija.

Plaćanje – Školovanje na nivou obaveznog obrazovanja prema Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju je besplatno, dok se za neobavezno obrazovanje i osposobljavanje plaća učešće na osnovu administrativnog uputstva donetog od strane MONT-a.

Godišnji plan rada - Obrazovni rad u institucijama obrazovanja i osposobljavanja odraslih ostvaruje se preko programa javnog i privatnog obrazovanja prema godišnjem planu rada. Godišnji plan rada institucija obrazovanja i osposobljavanja, treba da se izradi u skladu sa zahtevima utvrđenim administrativnim uputstvom, koje će doneti MONT. Obrazovne institucije i organizacije koje organizuju kurseve sa proverom znanja za koje se izdaju dokumenti o osposobljavanju, treba da najmanje dva puta u godini objave ispitne rokove iz obrazovnog programa koji ostvaruju.

Ocenjivanje – Kvalifikacije za odrasle stiču se polaganjem ispita, nakon pohađanja odgovarajućeg programa obrazovanja. Ispiti koji slede nakon pohađanja dopunskog obrazovanja ili za koje je potrebna formalna certifikacija, moraju biti u skladu sa postojećim standardnim zahtevima koji važe za redovne učenike. Obrazovanje i osposobljavanje dokazuje se zvaničnim dokumentom prema obrazovnim programima za odrasle i ostalim obrazovnim programima, utvrđenim zakonom. Obrazovanje i osposobljavanje dokazuje se zvaničnim dokumentom prema obrazovnom programu za odrasle i ostalim obrazovnim programima, utvđenim zakonom. Izjednačavanje i nostrifikacija ovih dokumenata sa onim iz javnog obrazovanja vrši se administrativnim uputstvom tj. od strane MONT-a.

Uverenja i diplome su dokumenta kojima se dokazuje ostvarenja učenika u programu za odrasle. Ova dokumenta su standardizovana i usvojena od strane MONT-a.bjavljeni konkurs treba da sadrži ove podatke: