Investicije

Kosovo je u mnogo aspekata, jedno od najprivlačnijih poslovnih okruženja u regionu. Najveći potencijal su rudnici, energija, poljoprivreda i sektori za obradu hrane koji predstavljaju mogućnost za privlačenje privatnih investicija. Vlada Republike Kosova radi na poboljšanju investicione klime na Kosovu. Institucije Republike Kosovo su uspešno izgradile jedno stabilno makroekonomsko okruženje. Kosovo je prihvatilo EVRO kao svoju državnu valutu i kao rezultat toga eliminisala opasnost od evro-zona. Štaviše, Vlada Republike Kosova vodi stabilnu i naprednu fiskalnu politiku.

Razlozi za investiranje na Kosovu

Pogodnosti za potencijalne strane i domaće investitore
Neke od pogodnosti kada investirate na Kosovu su: niski porezi, bogati resursi i poslovno okruženje koje pruža podršku.

  • Porezi na Kosovu su veoma niski u poređenju sa susednim zemljama. Održavan je izuzetno jednostavan poreski sistem. Pored ovoga, Vlada uvodi poresku stimulaciju koja podržava domaću proizvodnju.
  • Zavidni prirodni resursi: lignit, cink, olovo, fero-nikal i plodna poljoprivredna zemlja.
  • Mlada i motivisana radna snaga sa jakim preduzetničkim duhom i sposobnostima i isto tako opštim poznavanjem većine evropskih jezika.

Podsticajno okruženje za investicije

Institucionalno okruženje Kosova podržava poslovanja:

  • slobodan pristup na tržištu Evropske zajednice i susednih tržišta
  • Savremene institucije u podršci poslovanjima
  • jednostavan i brz postupak za registraciju poslovanja (u toku 3 dana)
  • savremena zakonska struktura u skladu sa EZ-om i
  • službena valuta na Kosovu je evro, što uklanja opasnost od evro-zona.

Savremeno zakonodavstvo za strane investicije

Kosovo naročito ima savremeno zakonodavstvo za strane investicije, obezbeđeno kako za domaće investitore tako i za one strane. Ovde su obuhvaćene mere kao državni tretman, garancije za korišćenje prihoda bez ograničenja, nedopuštanje favorizovanja i diskriminacije i takođe zaštita od otuđivanja imovine.

Geografska pozicija Kosova

Centralna lokacija u regionu čini Kosovo veoma povoljnom zemljom za investicije. Kosovo je pozicionirano usred potencijalnog tržišta u Jugoistočnoj Evropi od 100 miliona stanovnika. Kosovo je dobro povezano sa regionalnim centrima putevima, železnicom, i vazdušnom komunikacijom. Republika Kosovo vezuje se sa regionalnim centrima putevima, železnicom i vazdušnom komunikacijom. Republika Kosovo vezuje se sa regionalnim centrima koji prolaze kroz Kosovo.