Povratak

Pripadnik kosovske dijaspore smatra se svako lice koje ima zakonski i redovni boravak van Kosova ali koji dokazuje da je rođen na Kosovu i da ima tesne porodične i ekonomske veze na Kosovu.
Pripadnik kosovske dijaspore je svako lice koje je prva generacija potomaka lica koje je rođeno na Kosovu i koji dokaže da održava porodične veze na Kosovu.
Državljanin Kosova može da bude državljanin i jedne ili više drugih država. Sticanje i zadržavanje drugog državljanstva nema za rezultat gubljenje ksovskog državljanstva.

Republika Kosovo brani interese svojih državljana koji žive i borave van zemlje na način koji je određen zakonom. Povratak svih kosovara iz diaspore ili iz država u kojima su oni živeli i radili do sada, vrši se slobodnom voljom samog pojedinca. Svi državljani koji se vraćaju u Republiku Kosovo da bi živeli i radili na Kosovu, uživaju sva prava građana Republike Kosovo utvrđena zakonom na osnovu Ustvanog okvira.