Voda

U cilju obezbeđivanja vode za piće, na obroncima kosovskog polja izgrađene su tri veštačke brane i formirana tri jezera:Badovac (iznad reke Gračanka), i Batlava (iznad reke Batlava, pritoke Lapa), i Gazivode (iznad reke Ibar). Osim njih na Kosovu su podignuta i veštačka jezera: Livočko, Prelepnica i Radonjić. 
Jezera Badovac i Batlava služe za snabdevanje sa pijaćom vodom u regionu Prištine i okolnim naseljima, kao i za snabdevanje industrijskih objekata tehničkom vodom.

Gradovi Kosova, uopšte, imaju značajne probleme sa vodom, zato je potrebno da se podigne još nekoliko veštačkih jezera u perifernim delovima polja u brdsko-planinskim i planinskim krajevima, ali za njhovo podizanje potrebne su veliki iznosi materijalnih sredstava. 
U cilju ostvarivanja opšteg interesa tokom upotrebe vode od strane fizičkih i pravnih lica koja će upotrebljavati ili ispuštati vodu, usvojen je Zakon o vodama. Prava na vodu mogu da koriste sva domaća ili strana fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom.

Nadležni organi za upravljanje vodama na Kosovu su:

 • Vlada,
 • Savet Kosova za vode,
 • Ministarstvo,
 • Autoriteti područja rečnog sliva(APRS), i
 • Opštine.

Vodna dozvola izdaje se za:

 • Vađenje vode,
 • Ispuštanje zagađenih voda,
 • Gradnju, obnovu ili rušenje objekata koji utiču na vodni režim,
 • Aktivnosti rudnika i geološke radove koji utiču na vodni režim,
 • Eksploatacija peska, šljunka, kamena i gline i
 • Ostale aktivnosti koje mogu da utiču na vodni režim .

Dozvole za vode izdaju se od strane:

 • MSPP za većinu objekata uz izuzimanje objekata koji nemaju korišćenu vodu i koji sadrže štetne i opasne materije;
 • Autoriteti područja rečnog sliva(APRS) i
 • Opština.

Glavni zagađivači površinskih voda su naselja, gradske i seoske zone i industrijski delovi gradskih zona. Otpadne vode i one industrijske ispuštaju se u rekama bez kontrole i bez prethodne prerade, izazivajući zagađivanje voda organskim i mikrobiološkim materijalima.

Na osnovu najboljih mogućih podataka ukupno ispuštanje otpadnih voda u 2004. godini na Kosovu je 1.200 l/s ili 110.000 m¹³/d.

Niski nivo razvijenosti sistema vodovoda i odvođenja kanalizacijom otpadnih voda, zagađivanje reka od otpadnih voda zbog nedostatka implementacije, nedostatak vodne akumulacije, nizak nivo sistema navodnjavanja i nizak nivo uređenja rečnih korita su uznemirujući problemi za naše društvo.