Struja

Kosovska energetska korporacija a.d. (KEK a.d.) je jedino energetsko preduzeće u Republici Kosovo. Ona je vertikalno integrisana i pretvorena u korporaciju 2005. godine.
U različitim vremenskim periodima KEK a.d. je podvrgnut mnogim promenama. Dugo vremena, energetski sistem Kosova bio je sastavni deo energetskog sistema bivše Jugoslavije.

Tokom tog perioda, proizvodnja električne energije na Kosovu je bila skoncetrisana na proizvodnju električne energije iz uglja (termo). U to vreme snabdevanje električnom energijom nije vršeno samo iz kosovskih termocentrala, nego i iz drugih izvora koji su proizvodili električnu energiju i koji su bili raspoređeni na celoj teritoriji bivše Jugoslavije.
Danas, prvenstvena funkcija korporacije je proizvodnja uglja, proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, usluga prodaje i briga za potrošače. Funkcije korporacije uređuju se preko Regulatorne kancelarije za energiju Republike Kosovo.

Distribucija Kosova pruža se u sedam centara Kosova:

Uroševac - 0290 327 580
Opštine: Lipljan, Štimlje, Uroševac, Kačanik.

Đakovica - 0390 322 695

Gnjilane - 0280 324 533
Opštine: Kamenica, Gnjilane, Vitina.

Mitrovica - 028 533 557
Opšine: Srbica, Vučitrn, Mitrovica, Ujman, Leposavić, Velac.

Peć - 039 434 674
Opštine: Dečane, Peć, Klina, Istok.

Priština - 038 543 458
Opštine: podujevo, priština, Obilić, Kosovo Polje, Glogovac, Novo Brdo.

Prizren - 029 626 336
Opštine: Orahovac, Suva Reka, Prizren, Dragaš, Mališevo.

Isključenja/Priključenja – Snabdevač će tražiti isključenje potrošača koji nije platio svoj račun ili iznos do krajnjeg roka i prema uslovima određenim u dispozitivu računa ili plaćanja onako kako je utvrđeno u sporazumu o plaćanju sačinjenom sa preduzećem za proizvodnju električne energije, u skladu sa Opštim uslovima za snabdevanje električnom energijom izdatim od strane RKE (Regulatorna kancelarija za energiju).

Dobavljač će obezbediti za potrošača obaveštenje o isključenju
Dobavljač i operator mogu da isključe jednog potrošača ukoliko je on:

  • Odbio da dopusti predstavniku preduzeća električne energije da uđe u posed ili zgradu i pročita ili iskontroliše brojač prema Opštim uslovima za snabdevanje električnom energijom izdatim od KRKE.
  • Ubaci se u kategoriju potrošača koji nisu domaćinstva ali je registrovan kao potrošač domaćinstvo, ili
  • Nije uplatio određeni depozit kao garanciju kada je to od njega zahtevao dobavljač.

Opštim uslovima za snabdevanje električnom energijom izdatim od strane RKE (Regulatorna kancelarija za energiju).

Snabdevač ima pravo da obračuna naknadu za pripremu obaveštenja isključenja ili ponovnog priključenja u skladu sa cenama utvršenim u Pravilu za isključivanje i ponovno priključivanje potrošača u sektoru energije.