Nepokretnosti

Javna Svojina – Svojinska prava i sa njima povezane obaveze JP-a (javnih preduzeća) koja pružaju usluge samo u jednoj konkretnoj opštini ili u ograničenom broju opština, naročito u oblasti otpadnih voda, navodnjavanja i grejanja su svojina te opštine ili odgovarajućih opština.

Nezavisno od ovih svojinskih prava, nadležni organi Kosova preduzimaju potrebne mere za primenu principa Evropske zajednice o upravljanju i liberalizaciji korporacija. Mere koje su gore istaknute naročito isključuju povraćaj statusa inkorporiranih JP-a u samostalna akcionarska preduzeća i upravnih struktura korporacija koje su primenjene unutar njih.

Privatna imovina - Kategorije privatne imovine

Imovina potrebna za svrhe stanovanja: nepokretna imovina koja služi ljudima za osnovne potrebe stanovanja, obuhvatajući kuće, stanove i slične zgrade;

Stambena imovina: imovina koja se koristi ili održava za stanovanje ljudi, obuhvatajući zemlju, garaže, površine za parkiranje ili slične ostale neposlovne zgrade;

Komercijalna imovina: imovina koja se koristi ili je namenjena za neki komercijalni ili poslovni cilj, za prodaju na malo, za rekreacione usluge, za umetničke i sportske ciljeve, za privatno obrazovanje ili u privatne lekarske svrhe;

Industrijska imovina: imovina koja se koristi za proizvodnju , preradu ili uskladištenje robe, obuhvatajući fabrike, magacine, radionice ili ostale slične objekte;

Poljoprivredna imovina: zemlja i zgrade koje se upotrebljavaju u poljoprivredne svrhe.