Izgradnja

Izgradnja podrazumeva podizanje, instaliranje, renoviranje, proširenje, izmenu (promenu namene), rušenje građevinskih objekata, osim radova na održavanju postojećih objekata kao i manjih radova tačno određenih od opštinskih organa opštinskim uputstvima i za koje postoji privremena građevinska dozvola ili za koje nije potrebna građevinska dozvola.

Izgradnja je jedan od sektora koji aktivira takoreći sve ostale sektore privrede tako da na direktan način sarađuje sa više od 50 ostalih privrednih delatnosti, povezana je sa njima jer koristi njihove proizvode ili usluge, zapošljava jedan veliki broj radnika različitih profila i kvalifikacija i isto tako daje dinamiku i podstrek razvoju privrede zemlje uopšte.

Izgradnja kao u većini ili svim ostalim zemljama je delatnost koja ima svoju podpodelu na različite kategorije, kao što su: rezidencijalna izgradnja (stanovanje), industrijska izgradnja, infrastruktura, javne službe, građevinski proizvodi i dr.

Oblast izgradnje uređuje Zakon o izgradnji i podzakonski akti proizašli na osnovu ovog Zakona.

Osnovni zahtevi koji se odnose na izgradnju su:

 • Mehanička otpornost i stabilnost
 • Zaštita od požara
 • Zaštita sanitarnih uređaja, zdravlja i okoline
 • Toplotna i zvučna izolacija i zaštita od vibracija.

Lice koje je izvođač radova dužno je da:

 • Gradi u skladu sa građevinskom dozvolom znači dozvolom (odobrenjem) lokacije, odnosno idejnog projekta.
 • Obezbedi sav materijal, opremu i proizvode gradnje uz dokaz, koji je u skladu sa Zakonom o izgradnji.
 • Da ne dopusti početak radova pre nego što obezbedi da su zahtevani projekti i uputstva prisutni na mestu izgradnje.
 • Da postavi vodećeg inžinjera na građevinskoj lokaciji, u svojstvu odgovornog lica koje vodi izgradnju ili neke delove izgradnje.
 • Da obavesti investitora o nedostacima koji su se pojavili u toku procesa izgradnje.

Pravo na vršenje projektantskih radova i sručnog nadzora imaju lica koja poseduju dozvolu i koja ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o izgradnji i Administrativnom uputstvu pod rednim br. 44, br. Protokola 05/05.

Glavni projekat za porodičnu kuću sadrži:

 • Dokumenat iz katastarskog plana,
 • Arhitektonski projekat,
 • Građevinski projekat i
 • Projekat instalacija.

Dozvola za izgradnju - je dokumenat na osnovu kojega može da počne gradnja objekta. Njime se potvrđuje da je glavni projekat, odnosno idejni projekat izrađen u skladu sa donetom uredbom i uslovima, koje treba da ispunjava građevinski objekat na određenoj lokaciji tako da budu ispunjeni svi preduslovi za izgradnju. Postupak izdavanja dozvole za izgradnju utvrđen je Zakonom o izgradnji (br.2004/15).

Dozvolu za izgradnju daje nadležan opštinski organ za građevinske poslove na čijoj teritoriji se nalazi građevinski objekat, ukoliko Zakonom o izgradnji ili nekim drugim posebnim zakonom nije drugačije određeno dok MSPP (Ministarstvo sredine i prostornog planiranja) daje dozvole za izgradnju za ove izgradnje: Unutrašnja komunikacija i telekomunikaciona postrojenja, energetski objekti, hidrotehnička postrojenja, industrijski objekti, objekti posebne namene.
Izgradnja se ne može vršiti bez dozvole za gradnju osim u slučaju rušenja objekta u izgradnji prouzrokovanog elementarnom nepogodom ili ratom ili sličnim razaranjima i u tim slučajevima gradnja se može nezavisno od stepena oštećenja vratiti u prethodno stanje bez nove dozvole za gradnju, u skladu sa prethodnom dozvolom za gradnju na osnovu koje je vršena gradnja. Nadležni organ je obavezan da organizuje stručnu pomoć i nadzor radova u skladu sa prethodnom dozvolom za gradnju.

Dokumentacija potreba za izdavanje dozvole za izgradnju:

 • Dokaz o vlasništvu ili o pravu na korišćenje imovine na osnovu dokumentacije navedene u čl. 36 Zakona o izgradnji,
 • Urbanističku ili bilo koju drugu dozvolu koja se zahteva prema posebnim zakonima
 • Detaljni projektni plan uključujući zahteve koji se odnose na priključke na vodovod, elektro sistem, kanalizaciju i razmatranje uticaja na prirodnu i čovekovu okolinu,
 • Kada ne postoji urbanistički plan a zahtev je podnet za izgradnju porodične zgrade, potrebna je izjava opštine o mogućnosti priključenja na tehničku infrastrukturu,
 • Zapisnik revizora u pismenoj formi, koji posebno razmatra otpornost, stabilnost, toplotnu i zvučnu izolaciju i štednju električne energije.

Zahtev za izdavanje dozvole za gradnju:

 • Investitor mora da opštini podnese pisani zahtev za izdavanje dozvole za gradnju.
 • Uz zahtev za izdavanje dozvole za gradnju mora da bude priložana dopunska dokumentacija prema članu 37.2 Zakona o izgradnji.
 • Tehnička dokumentacija mora da bude predata u tri primerka.
 • Potrebno je da zahtev potpiše investitor ili lice koje je on pismeno ovlastio. Ako investitor nije vlasnik parcele, mora se zahtevati i podneti dozvola vlasnika parcele za predloženu gradnju.
 • Ako se za jednu građevinsku dozvolu prijavljuje više od jednog investitora, opština može zahtevati da se odredi po jedan predstavnik, koji će održavati kontakte sa opštinom; ovo lice je odgovorno da ispunjava sve zahteve zakona koji se primenjuju.
 • Građevinska dozvola mora da bude izdata u pisanoj formi u roku od 30 dana od prijema zahteva za izdavanje građevinske dozvole. Rok može da bude produžen za još 30 dana, ako projekat ima velikih poteškoća.