Gradanska sloboda

Në Republikën e Kosovës të drejtat dhe liritë themelore mbrohen me Kushtetutë.


Parimet e Përgjithshme të Kushtetutës së Republikës së Kosovës: 

  1. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të Republikës së Kosovës.
  2. Republika e Kosovës mbron dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, të parashikuara në këtë Kushtetutë.
  3. Çdokush e ka për detyrë t’i respektojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve. 
  4. Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme.

Glasanje

Zaštita potrošača

Sporovi

Zaštita ljudskih prava

Sredstva informisanja

NVO

Zajednice