Civilna registracija

Osobe koje su registrovane u Kancelariji Centra za Civilni Status, i koje imaju status stalnog stanovnika, mogu da zahtevaju od Kancelarije za Civilnu Registraciju izdavanje putnog dokumenta. Putni dokument ima važnost u periodu od 24 meseci i može biti produžen posle isteka prvobitnog roka.
Zahtev za putni dokument se podnosi:

 • Uz ispunjavanje formulara, koji se uzima u kancelariji civilne registracije (ispunjava se od strane samog službenika),
 • Lična karta izdata od UNMIK-a,
 • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
 • Račun sa adresom iz 2003/2004 (za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana),
 • Uplata takse. 31.00 evra.

Putni dokumenti za decu

 • Deca trebaju biti lično prisutna i u pratnji oba roditelja,
 • 2 fotokopije izvoda rođenih i original,
 • 2 fotokopije izvoda venčanih i original,
 • 2 fotokopije identifikacionih dokumenata za svakog roditelja ponaosob,
 • Lične karte izdate od UNMIK-a,
 • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju roditelja: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje.

Produženje validnosti putne isprave

 • Lična karta izdata od UNMIK-a,
 • Putna isprava izdata od UNMIK-a,
 • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
 • Račun sa adresom iz 2003/2004 kao na primer za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana,
 • Lična karta izdata od UNMIK-a na čije ime je izdati račun,
 • Uplata za produženje validnosti putne isprave je, 15.00 evra.

PRIMEDBA: Ista dokazna dokumentacija treba da ima u posedu i osoba koja je rođena posle 1970 godine, koja u slučaju apliciranja treba da bude prisutna sa oba roditelja, koji treba da poseduju lične karte izdate od strane UNMIK-a.

Ispravka i zamena prezimena u putnoj ispravi

 • Izvod rođenih/venčanih,
 • Lična karta UNMIK-a,
 • Putna isprava izdata od UNMIK-a,
 • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
 • Račun sa adresom iz 2003/2004 kao na primer za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana,
 • Lična karta izdata od UNMIK-a na čije ime je izdati račun,
 • Dokaz o obavljenoj isplati, 31.00 evra.

Za putnu ispravu koja je oštećena, izgubljena ili ukradena

 • Izveštaj policije,
 • Lična karta UNMIK-a,
 • 2 fotografije,
 • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
 • Račun sa adresom iz 2003/2004 kao na primer za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana,
 • Lična karta izdata od UNMIK-a na čije ime je izdati račun,
 • Dokaz o uplati, 31.00 evra.

TAKSE: Putna isprava za odrasle i decu je-31 evro.