Lična karta

Ispravka i zamena prezimena na ličnoj karti

  • Izvod rođenih,
  • Lična karta izdata od UNMIK-a,
  • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
  • Račun sa adresom iz 2003/2004 (za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana).
  • Lična karta UNMIK-a, osobe na čije ime je račun izdat.

PRIMEDBA: Ista dokumentacija u vidu dokaza važi i za osobe rođene posle 1970, koje pre toga nisu posedovale bilo kakav identifikacioni dokument. Takvi aplikanti trebaju biti prisutni uz oba roditelja u momentu kada predaju svoj zahtev za zamenu prezimena u svojoj ličnoj karti.

Za lične karte UNMIK-a, koje su oštećene, izgubljene ili ukradene

  • Izveštaj policije,
  • 2 fotografije,
  • Jedan od dokumenata iz FRJ-a za identifikaciju: Lična karta, vojna knjižica, pasoš, vozačka dozvola, indeks ili bilo koji drugi dokument iz strane zemlje,
  • Račun sa adresom iz 2003/2004 (za struju, telefon, vodu, otpad, porez, ili ugovor o posedovanju kuće ili stana).
  • Lična karta UNMIK-a, osobe na čije ime je račun izdat.

PRIMEDBA: Ista dokumentacija u vidu dokaza važi i za osobe rođene posle 1970, koje pre toga nisu posedovale bilo kakav identifikacioni dokument. Takvi aplikanti trebaju biti prisutni uz oba roditelja u momentu kada predaju svoj zahtev.